بازدید کل: 347930

بازدید امروز: 173

بازدید دیروز: 226

1391/4/31

چهار پاره سنگسری شماره یک - ورفی پیلو پیلو

غم وقتی په بونده                   هم ده گیر ووننده ره ده دبننده                           ورفی…

1391/4/31

ترجیع بند سنگسری شماره 2 - الله صُفه

الله صفه چه                                     چه هجه ره نشونده تو هر چی کونه                          …

1391/4/31

ترجیع بند سنگسری شماره 1 - سلام ای سنگسری

سلام ای سنگسری                           مه خار خاره همشهری جوونون ده بواژین                                خا…

1391/3/22

غزل سنگسری شماره 4 - پسکل

         پسکل   مه هر دو په نقالکی شل ببی یه                مه کله ده وتی جا کل ببی یه کچاله خس به یی یون ادر سالی     …

1391/3/22

غزل سنگسری شماره 3 - خرته خاره

         خرته خاره   دایم تو دره ممو کونده                         حمیری وری مه ره ترنده غیبت…

1391/3/22

غزل سنگسری شماره 2 - موجک

          موجک   مرتون ده اگر محک ژننده                      اشتون ده دره کلک ژننده  موقعی سومه کو حال…

1391/3/22

غزل سنگسری شماره 1 - مس بابا

  مس بابا                 مس بابا ته ره با با نبونده                      کد خدا ته ره خدا نبونده…

1391/3/22

دوبیتی های سنگسری - شماره 721 تا 731

                                            721   ته جله وز دره مه ده کشنده      …

1391/3/22

دوبیتی های سنگسری - شماره 709 تا 720

                                            709   فنر ده سو هاکرته کی…

1391/3/22

دوبیتی های سنگسری - شماره 697 تا 708

                                            697   مه کار و بار ببی یه کاتا…

1391/3/22

دوبیتی های سنگسری - شماره 685 تا 696

                                             685   هم می بمرتُه وو یتیم…

1391/3/22

دوبیتی های سنگسری - شماره 673 تا 684

                                            673   سیزده به در وقتی شونین…

1391/3/22

دوبیتی های سنگسری - شماره 661 تا 672

                                            661   مه دل تنگه مه دل تنگه…

1391/3/22

دوبیتی های سنگسری - شماره 649 تا 660

                                            649   الون که بر ایندی ایندی…

1391/3/22

دوبیتی های سنگسری - شماره 637 تا 648

                                            637   هشکین خاطر ته چش ده…

1391/3/22

دوبیتی های سنگسری - شماره 625 تا 636

                                            625   نه کتی وو کی یه دره بُربنده        …

1391/3/22

دوبیتی های سنگسری - شماره 613 تا 624

                                            613   مه خاره سرگیرا چِه نیژببی…

1391/3/22

دوبیتی های سنگسری - شماره 601 تا 612

                                            601   اشتون نون ده خورش مو…

1391/3/22

دوبیتی های سنگسری - شماره 589 تا 600

                                             589   گلی محمدی ته ره چینندی        …

1391/3/22

دوبیتی های سنگسری - شماره 577 تا 588

                                            577   ونا کره هجه مرتون مو…