بازدید کل: 334444

بازدید امروز: 86

بازدید دیروز: 85

1391/4/31

چهار پاره سنگسری شماره یک - ورفی پیلو پیلو

غم وقتی په بونده                   هم ده گیر ووننده ره ده دبننده                           ورفی…

1391/4/31

ترجیع بند سنگسری شماره 2 - الله صُفه

الله صفه چه                                     چه هجه ره نشونده تو هر چی کونه                          …

1391/4/31

ترجیع بند سنگسری شماره 1 - سلام ای سنگسری

سلام ای سنگسری                           مه خار خاره همشهری جوونون ده بواژین                                خا…

1391/3/22

غزل سنگسری شماره 4 - پسکل

         پسکل   مه هر دو په نقالکی شل ببی یه                مه کله ده وتی جا کل ببی یه کچاله خس به یی یون ادر سالی     …

1391/3/22

غزل سنگسری شماره 3 - خرته خاره

         خرته خاره   دایم تو دره ممو کونده                         حمیری وری مه ره ترنده غیبت…

1391/3/22

غزل سنگسری شماره 2 - موجک

          موجک   مرتون ده اگر محک ژننده                      اشتون ده دره کلک ژننده  موقعی سومه کو حال…

1391/3/22

غزل سنگسری شماره 1 - مس بابا

  مس بابا                 مس بابا ته ره با با نبونده                      کد خدا ته ره خدا نبونده…