بازدید کل: 330923

بازدید امروز: 162

بازدید دیروز: 211

1391/3/22

دوبیتی های سنگسری - شماره 565 تا 576

                                          565   دونیا یی ویر اگر مه سر به…

1391/3/22

دوبیتی های سنگسری - شماره 553 تا 564

                                            553   مالی دونیا انگار خا…

1391/3/22

دوبیتی های سنگسری - شماره 541 تا 552

                                            541   هم دونیا ببی یه یون…

1391/3/22

دوبیتی های سنگسری - شماره 529 تا 540

                                            529   تعبه ی دله بگرته هم…

1391/3/22

دوبیتی های سنگسری - شماره 517 تا 528

                                            517   زمستون ره فنر و قفت…

1391/3/20

دوبیتی های سنگسری - شماره 505 تا 516

                                            505   قالی بُه یی ولی پلاس…

1391/3/20

دوبیتی های سنگسری - شماره 493 تا 504

                                          493   هم شُوچره قدیم نخُو برین…

1391/3/20

دوبیتی های سنگسری - شماره 481 تا 492

                                            481   ته طامی دله یی چکو ببی…

1391/3/20

دوبیتی های سنگسری - شماره 469 تا 480

                                            469   ته هر چی زهر دکرته مه…

1391/3/20

دوبیتی های سنگسری - شماره 457 تا 468

                                            457                    …

1391/3/20

دوبیتی های سنگسری - شماره 445 تا 456

                                          445   نقافلکی اشتون دله واشویی        …

1391/3/20

دوبیتی های سنگسری - شماره 433 تا 444

                                            433   سری پیری وتی بشکه مه…

1391/3/20

دوبیتی های سنگسری - شماره 421 تا 432

                                            421   کوو خورشی وری تیژ ببی…

1391/3/20

دوبیتی های سنگسری - شماره 409 تا 420

                                            409   هو چو ونابی یه موری…

1391/3/20

دوبیتی های سنگسری - شماره 397 تا408

                                            397   اگر پینده جهون ره گل…

1391/3/20

دوبیتی های سنگسری - شماره 385 تا 396

                                            385   سماوار قلیونی وری کُلنده       …

1391/3/20

دوبیتی های سنگسری - شماره 373 تا 384

                                          373   کاتون ده شوی می ده قدیمی …

1391/3/20

دوبیتی های سنگسری - شماره 361 تا 372

                                            361   امستی سر کو ه خاره واش…

1391/3/20

دوبیتی های سنگسری - شماره 349 تا 360

                                            349   مه آل تله انگار مهُری…

1391/3/20

دوبیتی های سنگسری - شماره 337 تا 348

                                          337   مه ده نوارزه واولِی بمونی   …