بازدید کل: 287055

بازدید امروز: 96

بازدید دیروز: 107

1391/3/20

دوبیتی های سنگسری - شماره 325 تا 336

                                            325   تو کو اهلی یون دونیا…

1391/3/20

دوبیتی های سنگسری - شماره 313 تا 324

                                          313   یون هستی یی کتاب ده نخونندی             …

1391/3/10

دوبیتی های سنگسری - شماره 301 تا 312

                                          301   عه عاشقی علی یی نوری عینی         …

1391/3/10

دوبیتی های سنگسری - شماره 289 تا 300

                                          289   هم که میدونی مچتی هداره      …

1391/3/10

دوبیتی های سنگسری - شماره 277 تا 288

                                          277   هم قدیمی سه دری تو به تو…

1391/3/10

دوبیتی های سنگسری - شماره 265 تا 276

                                          265   مه چش درد دینده گوی دونک…

1391/3/10

دوبیتی های سنگسری - شماره 253 تا 264

                                            253   عه نزوندی مه دست کاوش چه کنده     …

1391/3/10

دوبیتی های سنگسری - شماره 241 تا 252

                                          241   تا یون دونیا وو هستی بر…

1391/3/10

دوبیتی های سنگسری - شماره 229تا 240

                                          229   نزوندی کی یه هم گرماوه وونه        …

1391/3/10

دوبیتی های سنگسری - شماره 217 تا 228

                                          217   مه یار پرست پشری کُرد ببی…

1391/3/10

دوبیتی های سنگسری - شماره 205 تا 216

                                          205 گو گولو جاری ده آباد واکرین                …

1391/3/10

دوبیتی های سنگسری - شماره 193 تا 204

                                          193   هم ده یی جمعیت جا روس ببی یه…

1391/3/10

دوبیتی های سنگسری - شماره 181 تا 192

                                          181         بشین گال…

1391/3/10

دوبیتی های سنگسری - شماره 169 تا 180

                                           169   نمسری په بین بشون شامرزا               نمسری…

1391/3/10

دوبیتی های سنگسری - شماره 157 تا 168

                                           157 مه بسوته سینه کلش چه کنده       …

1391/3/6

دوبیتی های سنگسری - شماره 145 تا 156

                                           145               یون کله ده وتی پش وناسره           …

1391/3/6

دوبیتی های سنگسری - شماره 133 تا 144

                                          133   چون ساله عه زیات و کم نبوندی           سفره داری ولی حاتم…

1391/3/6

دوبیتی های سنگسری - شماره 121 تا 132

                                           121   امشه پبین بشون صحرا بخُسون            آسمونی ستاره…

1391/3/6

دوبیتی های سنگسری - شماره 109 تا 120

                                          109        عیی  کرته…

1391/3/6

دوبیتی های سنگسری - شماره 97 تا 108

                                            97   تندوری لیوکی حمیر…