بازدید کل: 336144

بازدید امروز: 77

بازدید دیروز: 189

                                            1
 
عه پیری بریژه مه خاره دنون              اسبی وا بُه مه موی یون کرسی کلبون
آخر پینده بشون با دو گز کوون           اگر ببون عرب و آقوسین خون
 
                                           2
 
پبین جا بر بشین مه یاری هوا              هوای ترا درُه شوندا کربلا
عه هشکین نداندی خا ده بخدا            چاووشی هاکرین خا چشی بلا
 
                                           3
 
نُه کویی سر ژننده آسمون اَل               پیلَکویی وری ژننده بلبل
مه دل دعا کنده با بُرمه وانده                ارمونی عه ببو خدایی میمل
     
                                           4
 
نُه دور دره اینده مه خاره یاره                مه دل نِه ره نه دل مه ره نخاره
اگر مه مال و جون ده مم بخاهه            خدا زونده مه دل نِه ره گماره
 
                                           5
 
ته خاطری بر بمی یی توسا په             یون دونیا مه پَسر دبُه می وُزه
ته دیم واکرت و مه تا ته ده بدی            خور گاردنی وری مه دیم وگرده
 
                                           6
 
ته گیسو شاوَکَ پینده سه وسِه          دکُلو ته وری ندانون هم دِه
مه تن یخ هاکرته و مه دل بلرزه            ته گوش داری هاکه اَدر خا بر کِه
 
                                            7
 
مرتونی وری اشتون گَل دنی یی          یون دونیایی دله عه خَل دنی یی
یون جیزایی کو دونیا مون بدییه             جا کاتا بازی یه عه تَل دنی یی
  
                                            8
 
 ویست و چار ساعته مه مو کونده             مه د لی  درد ده تو خاره نزونده
عه یکه یی وو هشکین ده نداندی             تو کو ادر دانده مه ده کو ونده
 
                                            9
 
کس کاتونی وری تو بپر مه کول             ته ده عه ببری تا نُه کوو تول
بشرطی کو تو نژنه مه ده گول              کاتون وری مه جیب ده نکره چول
                                          10
 
زمینی ویمرون ره گرد نیارین               گل اگر آونین جا زرد نیارین
هر چی تا بکنین خا ده بخدا                مرتونی دل ده هچه درد نیارین
 
                                           11
 
زمین و آسمون ستون بژی یه               وارش بمی یه تیر کمون بژی یه
سلی یکه کتی وو ده ببرته                  مه کتی خاطری به جون بژی یه
 
                                           12
 
لا یی دله په به طلا خونندا                  بلبل نترا تر چه چه ژنندا
واندا خدا خدا ته دستی بلا                  ته هم ده بیارته یون خاره جگا

تاریخ ارسال: 1391/3/6
تعداد بازدید: 1761