بازدید کل: 341810

بازدید امروز: 90

بازدید دیروز: 133

 
                                           13
 
امستی روزیگاری مد بژه لت              مه مال و جون دکل ندانده برکت
مه کم شانسی ادر پسونی دله        سنگ گرد شی مه دست و په ده بشکت
 
                                           14
 
مه دل شوی وری آکس ببی یه              گنومی دله یی دغس ببی یه
صحرا زاری بی در بربنده وانده                غلومسین سوو بی کس ببی یه
 
                                           15     
 
یکه کاغه انویسندی خداره                   خدا یی مهربون و با صفا ره
تو کو رحمان ورحیم  وکریمه                 خذا جون هم کار ده رویه نیاره
 
                                           16
 
مه سن و سال وقتی کله دگر ده               مه دل کاتونی وری خُو دلرزه
وقتی یون خرته خاره ده مه بدی                 یون دونیا مون هچین مه تن بلرزه
 
                                           17
 
امشه ته خاطری شوندی مناره                 مه چش و دل ده واندی خون بواره
دعا کندی ته ره مه ماهی پاره                  خدا ته دل و جون مو کار نداره
 
                                           18
 
مه آ ل  واشونده وانده وسته  وسته       عه هر چی واندی نسته وانده هسته
یاله کرته مه ره یون مدعا ده                   بیخوت بیخوت مه مو سنور دبسته
 
                                           19
 
مه دل وانده په بو بشون گزینه               ببرمه تن ره دچینون زمینه
چه زوندی بلکشی  با یون بهونه            خدامون ببی یون   سینه به سینه
 
                                           20
 
هروقت صحرا شوندی مه دل واشونده         یکه چکُل مه دلی درد ده زونده
یکه رفق داندی ممو خُو اینده                      نزوندی کی   یه اما مه واشونده
 
                                           21
 
امشه یون آسمونی پر ستاره           چشمک چشمک مه ره کنده اشاره
نزوندی چیچ وانده اما مه نظر            مه ده وانده ته چش ره گل بواره
 
                                           22  
 
مه چش ده واندی ته ره گل بچینه            ته درد و بلا بخوره مه سینه
عه ته ره غش کندی وو تو بکنده              هزار سالی دیگر مه ده نوین
 
                                           23                  
 
چه یون وری کنده دوختر به خونه             مُی و پشه رون ره گینده بهونه
نزوندی چیچ بواژی لال ببی یی                امون از دستی یون سال و زمونه
 
                                           24                                       
 
مه صحرایی مرغون ده پر بدی یه             مرتون ده جا صحرا مون قهر بدی یه
نزوندی نقافلکی چیچ ببی یه                   نرمه چشی بُرمه ده سر بدی یه

تاریخ ارسال: 1391/3/6
تعداد بازدید: 1893