بازدید کل: 336149

بازدید امروز: 82

بازدید دیروز: 189

                                           25         
 
ته خونا بدون مد ده بر بکرته                  آخر مه ده نوانده ته چه کرته
ره ره ری ری ادر مه گوش بخونده          مه ژیر پی نسته مد ره بر ببرته
 
                                           26
 
مه مر غی تاژه خون ده پر بدی یه           مه ده دیونه کرته سر بدی یه
اشکار چی وون وری نه تپه یی سر         عه شهبازی   ته مد کوتر بدی یه
 
                                           27
 
نکره سوی وری لک بیارین                 یقین دارین و بیخوت شک بیارین
اگر خاده ثواب کاره نمسر                   قلیی مرغون ره دونک بیارین
 
                                           28
 
امشه مونگورشوو بشون بیابون           آتش هاکرون و نه ور بنرون
با ذکری یا علی با دستی همت          زمین و آسمون ده گل بکالون
 
                                           29
 
ته اسبی موی وانده تو کونه شیره             نُه جنگلی دله یی یا له پیره
هر چی ته ده وانن هوچو نوانده                 ارمونی ته ادر پیچ تن وگیره
 
                                           30
 
نه آینه ده وگی مه چشی پرون             مه اسبی موی مه ده کنده پریشون
مه چش دونیا ده وانده خاره جوون          ته مه ده پیر کرته ته خونا بدون
 
                                           31
 
ته دارونی نه چیچه لک بگرته                تبریزی ره یاله گُرچک بگرته
نوون داری کو خلی هیشت واکرته          زمستونی نه ده دُ رمک بگرته
 
                                           32
 
مه دل ده چنگ ژننده بی قراری             اشته اشتون مو ببی یی فراری
الهی صی سالی دیگر بمونن                هم می و هم پشری یادیگاری
 
                                           33
 
مه چش دره مه که ده سازه کنده            همه چی ده مه ره اندازه کنده
مه ره مهمون اینن زوندی نقا ل کی          یون کتی وو هر وقت دروازه کنده
 
                                           34
 
مه سر بلین گلی حسرت بژی یه              مه پس و مالی مه ده لت بژییه
چه جوری تر بواژی تو خیال که                   مه گنومی امست آفت بژی یه
 
                                           35
 
مه هر چی گال بده سلی هوهو یه             خا دل دله میاد لیشو نمویه
جاونون مو بد تر نه سه خوی دله                 مه رمه امشه مه سر بر بشویه
 
                                           36
 
غیر از ته ده مه دلی پش بژِی یه                  ته ده بد یه وو جغش بژی یه
نزوندی کی مه و ته ده چش  بژی یه            مه که و خونبون ده آتش بژی یه

تاریخ ارسال: 1391/3/6
تعداد بازدید: 1788