بازدید کل: 312180

بازدید امروز: 31

بازدید دیروز: 95

                                           25         
 
ته خونا بدون مد ده بر بکرته                  آخر مه ده نوانده ته چه کرته
ره ره ری ری ادر مه گوش بخونده          مه ژیر پی نسته مد ره بر ببرته
 
                                           26
 
مه مر غی تاژه خون ده پر بدی یه           مه ده دیونه کرته سر بدی یه
اشکار چی وون وری نه تپه یی سر         عه شهبازی   ته مد کوتر بدی یه
 
                                           27
 
نکره سوی وری لک بیارین                 یقین دارین و بیخوت شک بیارین
اگر خاده ثواب کاره نمسر                   قلیی مرغون ره دونک بیارین
 
                                           28
 
امشه مونگورشوو بشون بیابون           آتش هاکرون و نه ور بنرون
با ذکری یا علی با دستی همت          زمین و آسمون ده گل بکالون
 
                                           29
 
ته اسبی موی وانده تو کونه شیره             نُه جنگلی دله یی یا له پیره
هر چی ته ده وانن هوچو نوانده                 ارمونی ته ادر پیچ تن وگیره
 
                                           30
 
نه آینه ده وگی مه چشی پرون             مه اسبی موی مه ده کنده پریشون
مه چش دونیا ده وانده خاره جوون          ته مه ده پیر کرته ته خونا بدون
 
                                           31
 
ته دارونی نه چیچه لک بگرته                تبریزی ره یاله گُرچک بگرته
نوون داری کو خلی هیشت واکرته          زمستونی نه ده دُ رمک بگرته
 
                                           32
 
مه دل ده چنگ ژننده بی قراری             اشته اشتون مو ببی یی فراری
الهی صی سالی دیگر بمونن                هم می و هم پشری یادیگاری
 
                                           33
 
مه چش دره مه که ده سازه کنده            همه چی ده مه ره اندازه کنده
مه ره مهمون اینن زوندی نقا ل کی          یون کتی وو هر وقت دروازه کنده
 
                                           34
 
مه سر بلین گلی حسرت بژی یه              مه پس و مالی مه ده لت بژییه
چه جوری تر بواژی تو خیال که                   مه گنومی امست آفت بژی یه
 
                                           35
 
مه هر چی گال بده سلی هوهو یه             خا دل دله میاد لیشو نمویه
جاونون مو بد تر نه سه خوی دله                 مه رمه امشه مه سر بر بشویه
 
                                           36
 
غیر از ته ده مه دلی پش بژِی یه                  ته ده بد یه وو جغش بژی یه
نزوندی کی مه و ته ده چش  بژی یه            مه که و خونبون ده آتش بژی یه

تاریخ ارسال: 1391/3/6
تعداد بازدید: 1654