بازدید کل: 334443

بازدید امروز: 85

بازدید دیروز: 85

                                             61
 
وانده مه رواوو ده پیش بواته                   مه یال یاله نرون ده میش بواته
بیخود بیخود مه ره بهونه کرته                وانده مه کرکوده چه کیش بواته
 
                                             62
 
مه چشی نه چکل ده رز بدی یه            نه رزی دار ده وی و گز بدی یه
مرتون انی وانن پرست زمستون             پایینی قلی مو موجز بدی یه
 
                                             63
 
مه سینه ده  نه یاله سل بواژین             مه دل ده هم یکه چکل بواژین
اگر مه و مه یار ده نشناسنین                مه ده بلبل مه یار ده گل بواژین
 
                                             64
 
بریم کرونَه وو چا را ندانون                  گنوم برسی یه و دارا ندانون
پشه مرونی پشتن خاره کاتا              هم کم شانسی دکل کاتا ندانون
 
                                             65
 
ادر تو بخوره جگا نداره                          ویمری بگیره دوا نداره
گدا ده یکه لقمه نون ندین ده                تو  چش دانده ته ره بلا نواره
 
                                             66
 
توفنگو نه دست و نه سر هوایه             یون کتی وو چه سر ندار بلایه
قلیی مرغون ده نه کیش بواژه               خا چالایی کاتون ره البدایه
 
                                             67
 
میونی خرته خاره پُل ببی یی                مه گلی خاطری بلبل ببی یی
ادر جاونون ره مه دعا هاکرته                  نُه اُورس داری دیمی جل ببی یی
 
                                             68
 
نُه بهرامی پسون ده گور بدی یه           تاریخی نِه ده خلی شور بدی یه
نُه بهرامه نه شایه هر کی هسته         محیطی زیستی سر ده دور بدی یه
 
                                             69
 
گال بدیین محمد مصطفی ده               نِه چشی سو علی یی مرتضی ده
هرجه درین و هر کاری هاکنین              هجنی ویر وناکرین خدا ده
 
                                            70
 
مه دل ده چویی وری لاب نکره              یون خرته کار ده انجو باب نکره
اگر خدایی ته ده نون هادی یه               فقیرون ده هجه جواب نکره
 
                                            71
 
بیخود بیخوت مرتون مو جنگ ندارین        نُه خاره ابری وری گل بکالین
خا پشتی سر اگر حرفی بژی یه            یون چیزون ده مرتونی رو نیارین
 
                                            72
 
ارمونی نه سه زمستونی حلوا              کردونی دیگی و چایی و کلوا
ارمونی نه زمونه و نه دونیا                    هم خاره چله به فنر و لمپا

تاریخ ارسال: 1391/3/6
تعداد بازدید: 2481