بازدید کل: 347921

بازدید امروز: 164

بازدید دیروز: 226

                                             61
 
وانده مه رواوو ده پیش بواته                   مه یال یاله نرون ده میش بواته
بیخود بیخود مه ره بهونه کرته                وانده مه کرکوده چه کیش بواته
 
                                             62
 
مه چشی نه چکل ده رز بدی یه            نه رزی دار ده وی و گز بدی یه
مرتون انی وانن پرست زمستون             پایینی قلی مو موجز بدی یه
 
                                             63
 
مه سینه ده  نه یاله سل بواژین             مه دل ده هم یکه چکل بواژین
اگر مه و مه یار ده نشناسنین                مه ده بلبل مه یار ده گل بواژین
 
                                             64
 
بریم کرونَه وو چا را ندانون                  گنوم برسی یه و دارا ندانون
پشه مرونی پشتن خاره کاتا              هم کم شانسی دکل کاتا ندانون
 
                                             65
 
ادر تو بخوره جگا نداره                          ویمری بگیره دوا نداره
گدا ده یکه لقمه نون ندین ده                تو  چش دانده ته ره بلا نواره
 
                                             66
 
توفنگو نه دست و نه سر هوایه             یون کتی وو چه سر ندار بلایه
قلیی مرغون ده نه کیش بواژه               خا چالایی کاتون ره البدایه
 
                                             67
 
میونی خرته خاره پُل ببی یی                مه گلی خاطری بلبل ببی یی
ادر جاونون ره مه دعا هاکرته                  نُه اُورس داری دیمی جل ببی یی
 
                                             68
 
نُه بهرامی پسون ده گور بدی یه           تاریخی نِه ده خلی شور بدی یه
نُه بهرامه نه شایه هر کی هسته         محیطی زیستی سر ده دور بدی یه
 
                                             69
 
گال بدیین محمد مصطفی ده               نِه چشی سو علی یی مرتضی ده
هرجه درین و هر کاری هاکنین              هجنی ویر وناکرین خدا ده
 
                                            70
 
مه دل ده چویی وری لاب نکره              یون خرته کار ده انجو باب نکره
اگر خدایی ته ده نون هادی یه               فقیرون ده هجه جواب نکره
 
                                            71
 
بیخود بیخوت مرتون مو جنگ ندارین        نُه خاره ابری وری گل بکالین
خا پشتی سر اگر حرفی بژی یه            یون چیزون ده مرتونی رو نیارین
 
                                            72
 
ارمونی نه سه زمستونی حلوا              کردونی دیگی و چایی و کلوا
ارمونی نه زمونه و نه دونیا                    هم خاره چله به فنر و لمپا

تاریخ ارسال: 1391/3/6
تعداد بازدید: 2565