بازدید کل: 347924

بازدید امروز: 167

بازدید دیروز: 226

                                             73
 
درد و بلا مه تن ده چیر ببی یه               دستا بندی مه ره سجیر ببی یهُ
مه دل جوو ونه و افسوس و افسوس       مرتون وانن فلونی پیر ببی یه
 
                                             74
 
آخری پییزه اینن کلنگو                         انون پَسر درن اینن پرستو   
یکه وُزنده و عه با ویمری                      بنه کندی یکه قدم ره بشو
کلنگو =مرغ مهاجر
                                             75
 
زمستون بشویه وی یار ببی یه               نه کس دارو یاله چنار ببی یه
سری پیری قدیمی وونی وری                مه دل جوونی ره نخار ببی یه
 
                                             76
 
بونشه جمع هاکرون شروا هاکرون          به جایی هیزومی ولها هاکرون
نِه کلی دور خدا خدا هاکرون                  ویمر آدمون ره دعا هاکرون 
                                                          
                                             77
 
بیه یین جم ببون بشون مناره                اسوره بریژون مثلی ستاره
یون خشکه سالی ره هاکرون چاره         بلکشی آسمون وارش بواره
 
                                             78
 
عه کسونو بیی ببی یی یاله                  یاواش یاواش ببی یی هفتا ساله
یاله آدم پش کل نرنن اما                       مه ره فقط بمونی یه کچاله
 
                                             79
 
بخونین سوره یی والیل و والتین            دسته جمعی بگیرین ختمی یاسین
اگر بازم نِمو خا بر وناشُه                       امیر المو منین ده گال بدیین
 
                                             80
 
هم کُردی نه رفق ده قر بدی یه              نمسری رمه ده سر بدی یه
یکه تا یی ادر غویه بدی یه                    صحرا یی کوترون ده پر بدی یه
 
                                             81
 
یون تلُه وو آخر مه دست سرنده             نه اشکننده و مه خُو پرنده
یون جوری کو پیش گرته مه کاتونی         نُه فارسی اینده هم زبون مرنده
 
                                             82
 
امستی سالی نو خاد سازیگار بو            پییز و زمستون خاره وییار بو
نمازی سر خاره دعا هاکندی                  خا دلو شاد و خا پسو هزار بو
 
                                            83
 
ویمرونی وری عه خو نداندی                 اگر عه ویمری چه تو نداندی
آسمون مو خبر بگرته وانده                    عه یم ته وری روژو شو نداندی
 
                                            84
 
مه سینه بری وری کیب ببی یه             مه راسته قد هچین اریب ببی یه
نزوندی چه کری مه نازنین دل                فرشته بُبه اما دیب ببی یه

تاریخ ارسال: 1391/3/6
تعداد بازدید: 1724