بازدید کل: 341820

بازدید امروز: 100

بازدید دیروز: 133

                                           85
 
هم مستنه کویُه ماکا چه کندا                هم همسه خلیسه ی طوبا چه کندا
چپکی خیل حون مو خبر بگیرین              مه خاره مُی عُرسو زهرا چه کندا
 
                                           86
 
مه هستی ده خلی بیحد بدی یه           مرتون ده جا قد و نیم قد بدی یه
هر کاری تا اسه ممو هاکرته                   ته هاکرته ولی مه رد بدی یه
 
                                           87
 
امستی هم پسون ره جو نگرته             مالون ره پالنگ و بخو نگرته
فکر و خیال مه سر ژی یه نماشون         صب به بی یه انی مد خو نگرته
 
                                           88
 
مه قدیمی که وو درغاله به بُه               یاواش یاواش نِه دارو یاله به به
یون صاب که نو جوونی هژده ساله         تا دیم وگاردنه صی ساله به بُه
 
                                           89
 
یون دریا تا نُه دریا  پُک ژنندی                 چه جوری وُزندی اشته نزوندی
اگر کویری تکی مد بگرته                       خا غم نبو هچین اَیی نبوندی
 
                                           90
 
نقافلکی بدی ته ده بخوسر                  تو جلو و عه می می یی ته پَسَر
کیی دنو شویه وو مه ده بوات               مه وو ته وعده بو صحرایی محشر
 
                                           91
 
شکیلایی اشتون ده صاد بدی یه             مرتون دله اشتون ده باد بدی یه
یون هَی هَیی هاکرتن ده نزوندی            کمین لا مذهبی نید یاد بدی یه
 
                                           92
 
نُه صحرایی امست جا گوت ببی یه         آرشه خورش خا ره پوت پوت ببی یه
خا چلکو جا کله کوت ببی یه                  هم نازنین حلوا کلکوت ببی یه
 
                                           93
 
عه کشی وری کم و بیش ببی یی         دل جغری وری ریش ریش ببی یی
مرتون وانن خدامون خویش ببی یی         بر بیژی  یی اگر درویش ببی یی
 
                                           94
 
درد و بلا ده اعتنا نکندی                       خدا ده اشتون مو جوا نکندی
اگر جاده مه دست وگیرن مرتون             اربی ژیندی ولی صدا نکندی
 
                                           95
 
چرین و دفتین و فتک و کوندا                چرسنگ و شوم سر و واره و روشتا
حاضر کرین دست و پنجه یی بلا           مه یار ره هوُژین خاره سگیرا
 
                                           96
 
ته پیوسته ابرو ده عه بگردی                 ته بُره کس کلو ده عه بگردی
نُه ابر و تُرنه وانن مه زبونی                   ته گل چشی نمو ده عه بگردی

تاریخ ارسال: 1391/3/6
تعداد بازدید: 1788