بازدید کل: 347925

بازدید امروز: 168

بازدید دیروز: 226

                                            97
 
تندوری لیوکی حمیر ببی یی                 به جایی پنجی کش فتیر ببی یی
جا مرتون دست گله دانن ولیکن             عه اشتون دلی دست ذلیر ببی یی
 
                                           98
 
بیرو بیرو عه و تو چو ها کرون                  بشون توم سری بون یوز پو هاکرون
وگرده سر اگر ته رَه وگرده                     با هم بنرون گفت وگو هاکرون
 
                                           99
 
مه ده وانن ته حرفی درز هاکرته           مه تن وی شوشی وری لرز هاکرته
اگر اندروین ره بر بشویی                     ایزار پون صی پیرو ره نرز هاکرته
 
                                          100
 
مه شهر ده هادی یه صحرا هگرته          طوری ده هادی یه لمپا هگرته
مه یاری دل ده بشکته خاطری               مه هر دو چش ده مم تمخا هگرته
 
                                          101
 
دیم بلک و مهُر و اشتر مورجا                 اورس دارو انجیل و انُر پا پا
تمومی کوه و سنگ و چشمه و داز         نماشون تا سحر کنن خدایا 
 
                                          102
 
هرچی مه گل بچینده ته ببرته              آخر سری ته ممو قهر هاکرته
مه ده بکشته وو جاونونی پرون             انی وانده مه دل ده درک آورته
 
                                          103
 
نه کویی سر نکی آتش هاکرته              نه آتش ره مه دلی غش هاکرته
ادر نه آتشی خونش هاکرته                  هم خیلی آدمون ده وش واکرته
 
                                          104
 
محبتی دله دکل نمونین                      جین جی وونی قدر ده خلی بزونین
شو آینه یی پبین بشین قربستون         خدا مرضه وون ره فاتح بخونین
 
                                          105
 
ته سفره یی پنجی کش خلی بو           زمینی خدا ته ره نلی بو
ته پشت و پناه و یار و یاور                      الله و محمد و علی بو
 
                                          106
 
نزوندی چه مه حرف ده گوش نکنده        اشتون ده مرتونی سر پوش نکنده
ته مه ره زهر دکرته مه واخورته              تو چیره مه عسل ده نوش نکنده
 
                                          107
 
دیونه ببی یی هوچو نزوندی                 هچین یون که وو خونبون ده کووندی
مه یار ادر هاکندا وو نزوندا                     نی دست آخر اشتون ده خوت وونندی
 
                                          108
 
مه بری دم مه یاری گوت بژی یه            هزار ره مه خاطری سوت بژی یه
یکه رِه پش واگردی یی خاطری              تمومی پسته لو ده توت بژی یه

تاریخ ارسال: 1391/3/6
تعداد بازدید: 1924