بازدید کل: 347924

بازدید امروز: 167

بازدید دیروز: 226


                                          109     
 
عیی  کرته برونی بری وره                    مه کلی سر بمونی یه وُگره
دیفاری دیم ژی یه مه سر و بُره             گدا یی اقوال ده سلت بشُره  
 
                                          110
 
چویی وری مه کله لاب ببی یه             هم بره وو مه که ده صاب ببی یه
ادر دونیایی ویر مه سر آورته                 مه سر گوذشت یکه کتاب ببی یه
 
                                          111
 
ارمونی نه نمسری حلیمو                    نمک نه ده می ژه ببو زالکو
ارمونی تندور سری نون و ترفه              هم ژیر وارونده به پلاس و چُر شو
 
                                          112
 
کُچه کرکی وری پشو ژنندی                  اشتون ناخون مو دری چو ژنندی
همین دیونه بازی یی کو داندی              جاونون مو مه نظر جلو ژنندی
 
                                          113
 
بیخوتره مه ره فک فک نکره                دنون دردی وری زک زک نکره
اگر چه بری وره ده تو دانده                 سریم بری کلیم ده چک نکره
 
                                          114
 
خل ساله هم که وو هم ده مون دوری      اگر چه عه غریبی ولی جوری
اگر نشناسنین مه ده بزونین                   حاج خدردی علی مسینی پوری
 
                                          115
 
تو صب تا نمسر لو لو چه کنده               اشتون ده دستی دستی هو چه کنده
ول پشکونکی کار آخر ندانده                  بر عکسی روخونه ی سنو چه کنده  
                                    
                                          116                
 
هم خیل ده سر تا سر غرُو بگرته              مه چش ده یون میون سُه خو بگرته
مه چشی اسوره یه چشمه چشمه         مه سر ده یون وُه  مون گلو بگرته
 
                                          117
 
نزوندی چه ترُو مرو ببی یی                    مرتون دله یکه حپو ببی یی
نه کویی سر نه یاله ریسی دله              سنگ گردشی وری پرتو ببی یی
 
                                           118
 
یون دونیاده خلی شکیل بوی نین           ورک زاری عسک ده خسیل بوینین
اگر پینده خدا ده چش بوبنین                 کیله یی وُه ده یکه نیل بوینین
 
                                           119
 
مه دل ده چیچ بواژی عه نزوندی            ویست و چار ساعته اشتون ده خوندی
اگر بهشت بو وو مه یار دنه بو                عه یون دونیا وو عقبا ده کو وندی
 
                                          120
 
مه دل ده خون دکرته خونا بدون              مه ایمون ده ببرته خونا بدون
هر چی بکراته ممو هاکرته                     وانده مه آل دسرته خونا بدون

تاریخ ارسال: 1391/3/6
تعداد بازدید: 1716