بازدید کل: 347917

بازدید امروز: 160

بازدید دیروز: 226

                                           121
 
امشه پبین بشون صحرا بخُسون            آسمونی ستاره ده بچینون
پِه بین به در دینون یون کیی دنو             بیخوت ادر جین جی وون مو نکُوون
 
                                           122
 
مرتونی ساده دل مو جنگ چه کنده        مستونی وری چش ده منگ چه کنده
هم کاتا کویژون ره ینگ چه کنده             جاونون ده اشتون مو دل تنگ چه کنده
 
                                           123
 
هم ده یی دار دیفار جا سنگ ببی یه      ولی هم چش و هم دل تنگ ببی یه
بجایی جین جی وون ره غش هاکرون      هم کارو کاسبی جا ینگ ببی یه
 
                                           124
 
مه ده مستر ویا کستر بواژین                مه اسم ده جاونونی پسر بواژین
عه از خایی اگر پینده بزونین                  عه شهبازی خا مد کوتر بواژین
 
                                           125
 
له له چیچ وانده کو اشتر په بونن            هچین له له یی پرون بر نشونن
ولی هرچی ها کره یون طبیعت               به جونی مه هشکین آدم نبونن
 
                                           126
 
وتیین نه قدیمی سه دری ده               حرمت هادارین مالی پدری ده
جوونون ده بواژین تا بکنین                    حفظ هاکرین زبونی مادری ده
 
                                           127
 
اشتون ده چه ادر بریک واکرته               اشتون روژ ده شوی تریک واکرته
ادر تو سری حال و خاره بُه یه               چه ویمرونی وری ریک واکرته
 
                                           128
 
دوبوش کلی لیوک ده دو دکرته             تیلم پری دسته ده چو دکرته
سری پیری اگر عه کار بسرتی             مه پوری مه چله ده سو دکرته
 
                                           129
 
سجر نکی بشون نه کویی پرون            مه سری ویر ده یون کوه ره بواژون
اشتون ده ببرون خلی واکرون                اگر ته دل نترکه وگردنون
 
                                          130
 
ستاره آسمون بل بل ژننده                   نه کویی سر چه وقته ال ژننده
مه زخمی سر ده نه پل  پل ژننده         عه هر چی هاکندی بدل ژننده
 
                                          131
 
بیخود بیخود مه ده کسل نکرین             مرتون و مه آقاد ده تل نکرین
اگر پینده خا بر دبسته نبو                      هجه سریم بر ده کتل نکرین
 
                                           132
 
مه چش خاره بیه عه نَل ببی یی            مه که دخُته وو عه ول ببی یی
مه ده سُه داغ کرته نباتی وری               شیرین بیی ولیکن تل ببی یی

تاریخ ارسال: 1391/3/6
تعداد بازدید: 1796