بازدید کل: 336143

بازدید امروز: 76

بازدید دیروز: 189

                                          133
 
چون ساله عه زیات و کم نبوندی           سفره داری ولی حاتم نبوندی
ادر عه وزندی آخر مه نظر                     عالم بوندی ولی آدم نبوندی
 
                                          134
 
تو ویست و چار ساعت دره وزنده           هرچی وزنده هجه نرسنده
دایم عه وینندی دره چه کنده                 قسم خونده بخه درو چه دینده
 
                                          135
 
یون چون سالی دکل ته غم ندارته         نومی از بی محبتی نیارته
نزوندی چه بلا ته سر آورته                  کسین کاتونی وری هیشت واکرته
 
                                          136
 
خلی وقته عه دست ده تُو ندین دی       مه بالی یاله زخم ده هو ند یندی
مه اسمی مد زمین ژی یه بعد از ین       یون چموش مادی یون ده جو ندی یه
 
                                          137
اذون ده بواته وضو وگیرین                   تا خور دنرمی یه نماز بخونین
اشتون روزی ده خدامون هکیرین          اگر بنکرا وی یاس ویین جین
 
                                          138
 
یکه لقمه ده مرتون دست وگینده           دکلو حروم ده حروم نسینده
راسته ره ده بگی هرجه کو شونده         اگر ول ول بشو حلوم سرنده
 
                                          139
 
مه غمی کو ن هورونده بر نشونده         هر چی واندی بشه تکوم نخونده
بهشتی مم خبر بگرته واندی                 بهشتم هم ده یی وری نبونده
 
                                          140
 
از بس ته زندگی جا تو به تو یه                ته امستی گنوم جا گُو گولویه
اشتون ده واقودار امشه نماشون             په بُه ده بر بشه تر هوس هوسویه
 
                                           141
 
به یه یین ره سرون امشه نماشون       اوُلمین کلاته هنار وگیرون
کویر تک اگر تشون ببی یون                 خا غم نبو هچین خدای رسه نون
 
                                           142
 
آینه ی  رو جابشون پشه ری پرون          هم مدبقی دنو حلوا هاکرون
بابا یی که اگر هوچو نخورون                  دکلو تشون و وشون نبونون
 
                                          143
 
صب تا به نمسر ادر خسنده                هچین کار و کاسبی ی نرسنده
اگر دریا بو آخر خشک وابونده               کشتی یی وری زوندی گل مسنده
 
                                          144
 
کوچه ی دله بیخوت قال قال چه کنده       هر چی ده بیخوتی تو یال چه کنده
نازنین قمیس ده متقال چه کنده              اشتون ده اشتره سه آل چه کنده

تاریخ ارسال: 1391/3/6
تعداد بازدید: 1732