بازدید کل: 347921

بازدید امروز: 164

بازدید دیروز: 226

                                           145            
 
یون کله ده وتی پش وناسره                وُه واخونده وتی تد وناپره
تندور سرو بنر الون ده ایندی                 واقو دار کو مه نون تندور نسره
 
                                           146
 
کسونو بیی اما یال ببی یی                 پیر آدمونی وری تال ببی یی
خاتنی غم و رنج ده بر بکری                تیره میی سیزده یی لال ببی یی
 
                                           147
 
ته اسبی موی و ته سُه دیمی بلا         ته باله وو ته پش گوشویی بلا
محرمی ته قمه ژنی بلا                       ته دسته یی حیدر چیکو بلا
 
                                           148
   
زمینی سر دکل تو گیر ندانده                ته کاری سر سجُر سجیر ندانده
خدا وو پیغمبر ده ویر ندانده                   ته بد بختی یونه کو پیر ندانده
 
                                           149
 
نُه کی یه قبخونه ی شاه نومه خونه         اگر چه پیره نه صدا جوونه
به یه یین جم ببون هم پیر و جوون            شرفتین میرزایی سهراب کشونه
 
                                           150
 
مه سینه قلیونی وری کلنده                 مه دل طامی وری دایم پژنده
هر وقتی نقالکی مه چش پرنده            مه سر سه وابونده مه دل رومنده
 
                                           151
 
مه که وو مه خونبون خراب ببی یه         یون زندگی مه ره عذاب ببی یه
مه دل بی آتشی کباب ببی یه             مه بطوم وشونی کتاب ببی یه
 
                                           152
 
خدا یی هم گل چش ده تر هاکرته         کره یی گره ده مستر هاکرته
نزوندی چی چه امستی خدایی            زمینی آسمون مو قهر هاکرته
 
                                           153
 
جوون بُیی ته مه ده پیر واکرته               مه ده یون زندگی مو سیر واکرته
آسمونی وارشی دیر واکرته                  خداوندی صحرا ده ویر واکرته
 
                                           154
 
مه ژنی کارتی لاولو مر هوته                  بدوته اما دکل دنه وُته
مه کم شانسی ادر دیفاری دله             مه جالباسی یی کله دخُته
 
                                          155
 
هم مالون ده آرو طومار هاکرین               سفر در پیش دانون جا کار هاکرین
هوایی کوه و خیل و لار هاکرین              کوچه پس کوچه ده انگار هاکرین
 
                                   
                                          156

یون مرکین و کو سنگی صبوره               هم ده یی خیابونونی سفوره
ادر نه خاره وو آدم کته یه                      ادکی ده وانن هم چشی سویه 

تاریخ ارسال: 1391/3/6
تعداد بازدید: 1711