بازدید کل: 336146

بازدید امروز: 79

بازدید دیروز: 189

                                           157

مه بسوته سینه کلش چه کنده            ویمرونی وری نالش چه کنده
مه ده سلی ببرته وو مه چشو              هرازی وی وری خونش چه کنده

                                           158

یون کتی وو دکل ملا نبون ده                 درسته رو هجه که بر نشونده
سیکار ده هوس کنده مر تونی دله          نه دکل هشکین مو اعماز نکنده
 
                                           159
 
مه پسونی جا یاله گوم دکرته                مه پنون ده مه ره گنوم دکرته
تُریکی ادر آدمونی دله                          مه چشونی مه یار ده زوم دکرته
 
                                           160
 
قدیمی شوی ده ساخته بژی یه               قر دار شوالون ده مه چش بدی یه
کلک پول و کوت بند و نقره ی چنگوم          کژین و مکته کونه ببی یه
 
                                           161
 
زمستون نمی یه انی بچی یه               خاره کار هاکرته که ره بمی یه
ادر ته اشتون ده بیخوت بخورته              نازنین ککجا جُه جُه ببی یه
 
                                           162
 
جا جین جی وون خاطر ایثار هاکرین           به جایی جین جی وونی کار هاکرین
دونیا خلی دانده پستی بلندی                  یون تپه چاله ده هموار واکرین
 
                                          163
 
 مه یاری مهربون سه پش گوشویه             سه پش گوشو وی یاری هوت هوتو یه
سری پیری مه ره پیغوم بیارته                    وانده یون عاشقی دکل درویه
 
                                          164
 
ادر کاری دله قصاب ببی یی                  مه استایی لاولو ده صاب ببی یی
هر وقتی مشتری نداندی زوندی             اسیری آدمی سه کاب ببی یی
 
                                          165
 
مه توفنگی وانن اشکار بژییه                 اشتون کلبار توره ده کار بژییه
یون   آ هویی شکیلی کو ویننده             اشتون ره نژی یه خاره بژییه
 
                                          166
 
سلمونون مگر خدا نداندی                    دوا خونه داندی دوا نداندی
خداوندا وتی مه سری ویر ده                ادکی ده ی دله جگا نداندی
 
                                          167
 
نه ال و رکی مه ده شوم بدی یه            مه رمه یی پسونده روم بدی یه
هفت تایی ورکونی چه کار هاکرته          هم دوشه میشون ده حروم بدی یه
 
                                          168
 
چه وقت بونده امست گنوم برسه            پرس کویی زمینی توم برسه
چه وقت بونده نه یاله رزی دله                یوز داری کو بکالته کوم برسه
 

تاریخ ارسال: 1391/3/10
تعداد بازدید: 1688