بازدید کل: 336145

بازدید امروز: 78

بازدید دیروز: 189

                                          181      
 
بشین گال بدیین خاره خدا ده              نه پیغمبر محمد مصطفی ده
خدا یا تد قسم دینون به مولا               همین انجو هماردن هم جگاده
 
                                          182
 
نه بشینده هم کیی دنو دبو                 نه بکندی ده یی دله بر بشو
عه تر سندی مه ده بخوره گو گو           دور از جونی دونیا ده کوفه ببو
 
                                          183
 
نزوندی مه چه کرته چاشت نخوندا          صب تا به نمسر که بر نشوندا
بیخوتره مه دل ده خون دکندا                 هر چی کندی ممو راضی نبوندا
 
                                          184
 
هم تندوری ماشه مقاش ببی یه            هم یاله لنگری پرپاش ببی یه
هم دل و جون جا آش و لاش ببی یه       درد و بلا هم جون ده باش ببی یه
 
                                          185
 
بشون هیزوم صحرا هیزوم بیارون          نه جگا ده یاله جنگل بکالون
دعا هاکرون و قارون بخونون                 بلکشی صحرا ره وارش بیارون
 
                                          186
 
مه دست وپه هر وقتی کاوش اینده         قدیمی وون بواته وارش رینده
همین الون مه گوش وانده فلونی            زمین و آسمون جا خونش اینده
 
                                          187
 
هم برکه وو یاله کاتی ببی یه                هم آرشه وو خورش کارتی ببی یه
مه پولو جا تا تا تی تی ببی یه               بقیه هم نه سر کارتی ببی یه
 
                                          188
 
هم خاکو ده نزون چه کار بسرته             بشویُه وو مه ده انگار هاکرته
دا دا یی نیم خبر بگرته واندا                   پرون ستی مه دل ده درک آورته
 
                                          189
 
تو هجه پار دسو وو یل ندانده                   پیلکو یی وری بل بل ندانده
آتش گیندی وقتی مه چشی دله             مرتون وانن تو مه ره دل ندانده
 
                                          190
 
مه هر دو په بشکی یه شل به بی یه       دو شه ساله مه کله کل ببی یه
مه کمر و مه باله ول ببی یه                    یون دونیا مون مه آقات تل ببی یه
 
                                          191
 
تا حرف ژنندی مُری که ره شوندا            نا محرمون وری مم پرده کندا
مرتون وانن نه ته ره دل نداندا                اشته زوندی نه مه ره یار نبوندا
 
                                          192
 
اطاق شهری بمه هم دیی میون            هو ای ترا بمه روسی بالوون
نه بلوایی سال و نه عهد و دورون            بنا به جین جی وونده واقو دارون
 

تاریخ ارسال: 1391/3/10
تعداد بازدید: 1769