بازدید کل: 347929

بازدید امروز: 172

بازدید دیروز: 226

                                          193
 
هم ده یی جمعیت جا روس ببی یه            جوون آدمون ره هوس هوس ببی یه
بلا ره درو وو هم ده یی آدم                   جا گوش گوشو وانن تیفوس بمی یه
 
                                          194
 
یون دونیا یی غرور هم ده نوانده              آدمی زاد فقط اشتون ده پانده
پیغمبر صلوات الله یی بواته                   آدمی زاد سه وو اسبی ندانده
 
                                          195
 
ادر بمه بشه ایزی وو آرو                       صبای آیا دونیا دبو دنه بو
علی نُه چوی سر با ناله وانده                  الهی یون دونیا ده کوفه ببو
 
                                          196
 
بیخو تی جین جی وون ره ینگ نکرین       اشتون  مو   مرتون  ده   دلتنگ نکرین
جهادی نفس اگر خا رَه ببی یه                جز اشتون مو هشکین مو جنگ نکرین
 
                                          197
 
مه یال یاله میشون ده بره کرته                 کوو وک نُه بور میشی کره کرته
پشی خاطر اشتون میشونی پشت ده           به جایی چارا یی استره کرته
 
                                          198
 
هم پشری مه ره تا تا هگرته                   هم دو دو یی مه ره کا کا هگرته
عروسی دانون و مه خاره مری               مه یاری پشه می مو ها هگرته
 
                                          199
 
مه ستاره نُه یاله آسمونه                    اگر چه پیری مه طاله جوونه
مه دل دایم مه ده وانده فلونی               ارمونی آدمی کو نون رسونه
 
                                          200
یون دونیا یی خاطری غم نخورین             جین جی وونی قدر ده خلی بزونین
نه کونه پیر اشتون کاتون ده وانده             یون بشکوه تلُه ده خونده وونین
 
                                          201
 
اگر پینده هجه یکه نمونین                     محبتی قدر ده خلی بزونین
اگر پینده خدامون حرف دینین                نماز هاکرین و قارون بخونین
 
                                          202                                

که بر شونین حجاب ده ویر هادارین        اشتون ده در طبیعت شیر ها دارین              

مسلمون زاده یین و واقودارین               مری وری دو چش ده سیر ها دارین
 
                                          203
وییاره وو خیل ده وگرته مورجا                انون هوا بمی ین یاله مرجا
بشین واقو دارین خا ده بخدا                    انون ده نکشن کاتا کویژا
 
                                          204
 
شون ده رو بنرین درس بخونین               اشتره اشتونی قدر ده بزونین
اگر پینده خدا ده چش بوی نین                اشتون دل ده آینه ی وری هُسونین

تاریخ ارسال: 1391/3/10
تعداد بازدید: 1837