بازدید کل: 335016

بازدید امروز: 121

بازدید دیروز: 175

                                          205

گو گولو جاری ده آباد واکرین                 هم پشرونی روح ده شاد واکرین
یون دونیا  زیندونه تا کو بکنین                اشتره اشتون ده آزاد واکرین
 
                                          206

شامز زونی وری یوز دار بکالین              اشتون زبون ده خاری وو هادارین
اگر پینده هم زبونو نمره                       کاتون ره دکلو فارسی نواژین
 
                                          207
 
مه چش و مه پنون استال ببی یه          دریا یی وُی وری قندال ببی یه
مه سینه نواژه غلبال ببی یه                 مه آل مرتونی حرف مو لال ببی یه
 
                                          208
 
هَشکین اشتون بطوم ده سیر واکرته        خدا پیغمبرون ده ویر واکرته
بیدادی ظلمی دونیا ده بگرته                   هم ایمومی زمونی دیر واکرته
 
                                          209
 
یکه کسونو حرف ده یال نکرین               هر چی یی خاطری قال قال نکرین
بخورین و مرتون ده بخورنین                   اشتون مال و منال ده چال نکرین
 
                                         210
 
مه سری موی اسمونی یال ببی یه       مه دل پسونی پلو مال ببی یه
مرتون مه ده وانن سُه آل ببی یه           مه آل مرتونی حرف مولال ببی یه
 
                                          211
 
حجاب خا مستنه یی یادیگاره              انی یون رسمی خاره بر قراره
حجاب هم آبرو وو اعتباره                    یون مو ویتر هچین چیچ خا ده کاره
 
                                          212
 
سری پیری تاژه مه شور بمی یه            مه تن و دست و بالی زور بمی یه
قلم منده عه خا ره شعر بواژی               چه خاره موقعی مه هور بمی یه
 
                                          213
 
هدی شهری خلی مرد و غیورن              نه کاتا خلی خلی خاره پورن
اشتون بار ده هجه ته سر نووننن             هر جه درن مرتون سنگی صبورن
 
                                          214
 
بیرو تا جین جی وون ره غش هاکرون        به جایی هم دیگر نالش هاکرون
دو دل وشتر ندانون جونی ماکا                 اگر بونده بیرو آلش هاکرون
 
                                          215

مه دلی نشونی مه هر دو دسته            مه جون ده ته بگرته وسته وسته
مه ده دعوت کرته اشتون عروسی           مه دست و مه په ده خینی دبسته
 
                                          216
 
هر وقتی ده ی دله مه چش پرنده          هم کار و هم کاسبی خاره بونده
اگر اَو تو بشون دعا هاکرون                   ایشا لله کربلا یی ره واشونده

تاریخ ارسال: 1391/3/10
تعداد بازدید: 1705