بازدید کل: 347918

بازدید امروز: 161

بازدید دیروز: 226

                                          217
 
مه یار پرست پشری کُرد ببی یه            پلوار دبسته خلی لرد ببی یه
دور جی نا سواری فُرد ببی یه               ولی وی داری وری طرد ببی یه
 
                                           218
 
مه دلبری مه ده هاکرته خسته             خداوندا ببُه مه بر دبسته
هر چی واندی مه دل دره ترکنده           کِی دره پیندری دونیا دنسته
 
                                           219
 
هم که نُه ورکشویه چه نمی یه              ته کار جا بل بشویه چه نمی یه
جا آتش آتشو یه چه نمی یه                  کیی بر نیم کشویه چه نمی یه
 
                                          220
 
مه دونیا بی قراره چه نمی یه              مه دل ته ره نخاره چه نمی یه
غریبی نکره ته چشی بلا                    وطن در انتظاره چه نمی یه
                                          221
 
عروسی وو عزا ده شاد بگیرین             خا که یی بون هون ده آباد بگیرین
بره بره چیچه مرافه کنین                     یکه تو کو مرتون مو یاد بگیرین
 
                                          222
 
نمسری پسون ده ببه بره                    ادر تد گال بده ورمه مه کره
پبین جا جم ببون هم کیی دنو              مه یار ایندا نی ره بکشین وره
 
                                          223
 
چمندی سلمه ده پاره بوی نین             اشتون دل ده یاله گاره بوی نین
اگر پینده خدا خاد دوست وگیره             تمومی خرته ده خاره بوی نین
 
                                          224
 
ادر کچاله وو پش کل بدی یه                کم و زیاد و راست و ول بدی یه
گُشنده وه بر ده کتل بدی یه                یون دونیا یی اطفار ده خل بدی یه
 
                                         225
 
امست چه خاره یه دری وُه تره              انون انر و مال و میش و وره
خلی سُوز هابی یه نه یاله دره              ونا کنده خدا هم هامو سره                
 
                                          226          
 
وی یار بمی یه راستاری هاکرین              فکری یکه یاله باری هاکرین
خیل ره بشین و یون شه مه توستون        فقط جا فکری مالداری هاکرین
 
                                          227     
 
واندا مه آبروده ته ببرته                         مه گَل بندو یی مورشا وود کو ورته
مه ره تسته یی کون ده تا دکرته            اسبی چشی مه دل ده خون دکرته
   
                                         228
 
یون دونیا نواژه یاله آسنک                  دیم مه اینده وو شونده پنجه پیتک
اجل وقتی بمه نِر فرق نکنده              علی گل و عه وو غلومسین تک

تاریخ ارسال: 1391/3/10
تعداد بازدید: 1916