بازدید کل: 347921

بازدید امروز: 164

بازدید دیروز: 226

                                          229
 
نزوندی کی یه هم گرماوه وونه              نه کا ر  هاکرته تن با دل و جونه
خلی آدم کته وو خوش زبونه                  تمومی آدمون مو مهربونه
 
                                          230           
سنگسری زبون خلی ویمُره                هم ده یی زبون آسمونی خوره
کاتونده یاد بدیین و بواژین                   هر بری یادارا  خاره کوُره
 
                                          231           
 
کوچه ده فرش کرین پلاس و قالی              مه یار تاژه بمی یُه ادر سالی
تیلم دینین و همی نه تیلم بون                  مه یار ره خار کرین روون چنگالی
 
                                          232
 
پسون ده برشوته ماشین هگرته            قاطر ده هادی یه قارچین هگرته
جا کسین ده دینن یاله برشینن             هم یاله د هادی یه کسین هگرته
 
                                          233
 
صبی گاوو وقتی عه خُو په بوندی           نمشون بونده وو دو ره خسندی
خدا زونده دکلو بنه کندی                     گشنده وه برون ده عه دبندی
 
                                          234
 
همین انجو ته همره کاب دکندی          توسا په کاتونی وری وزندی
خدایا غیر از ته دونیایی دله                 دکل هشکین زبون ده بر نبندی
 
                                          235
 
توستون ها همیشه مختباتی              زمستون دنبالی نقل و نباتی
اگر کو ته پرون مه حرف موننده             دور از جونی خا ها هم ده یی لاتی
 
                                          236
 
تنگه کوچه یی مستی پامناری                زیارتی ایموم زاده ی چناری
نمک پروردی سالی دو هزاری                 چناری زندگی یی یادیگاری
 
                                          237
 
هم پس امست خلی دلی بزیین           لاغری پس جا ول و ویل ببی ین
ور کونی میرت کیی دنو بدی یه             هم کرد دکل یون دور و ور دنی ین
 
                                          238
 
خدا زونده خدا ده یال بدی یه               نِه ده هزار هزارون سال بدی یه
ولی هر جه مه کار گره دسرته             امیر المومنین ده گال بدی یه
 
                                          239
 
ارمونی نه دونیایی بی مکافات             نُه بندگی هاکرتن و نه طاعات
ملا جواتی سحری مناجات                  خدامون ها می که هر شو ملاقات
 
                                         240
 
نماز هاکرین و روژه بگیرین                    فقیر آدمون ده هم ویر هادارین
یون خاره مُی دله هر چی بکنین            آفطاری سر هم ره دعا هاکرین

تاریخ ارسال: 1391/3/10
تعداد بازدید: 1753