بازدید کل: 341820

بازدید امروز: 100

بازدید دیروز: 133

                                          241
 
تا یون دونیا وو هستی بر قراره                    مه دل و جون نخاری ده کناره
نُه پس و خیل و داز و چشمه وو سنگ          یون صحرا هم پشری یادیگاره
 
                                          242
 
تا شوندی بیه یی هم نازنین ده            مه ده وانده په بُه بر بشه مه که
واندی مه جون ده تر قربونی کندی         ولی تو مه ده وانده نُه وری نِه
 
                                          243
 
مه دل ته ره نخاره بیرو بیرو                   مه دونیا بی قراره بیرو بیرو
غریبی نکره ته چشی بلا                     وطن در انتظاره بیرو بیرو
 
                                          244
 
هجه مرتونی رِه یی سر ننرین                 بیخوتره مرتون مو دنه سرین
سعی هاکرین مه حرف ده بر ببرین          الهی هجنی بر بر نسرین
 
                                          245
 
مه مربایی شکر مد بمی یه                    مه چشی سو مه یاله قد بمی یه
نزوندی مه چه کرته نُه زمستون               پییز وانده خداده بد بمی یه
 
                                          246
 
مه چش ده تا واکرته تد بدی یه              ته باله ده اشتون ره سد بدی یه
هر چی ته بواته مه رد بدی یه                تو خاره آدمه مه بد بدی یه
 
                                          247                 
 
الهی هشکین ده بر بر نوونه                 صحرایی مرغون ده پر پر نوونه
عه مجنونی و لیلی مه ره وستُه            زلیخا ده هچین مه سر نوونه
 
                                          248                      
 
مه یار اینده  نُه وُه ده چه واکرین            کاتون ده با ودر شین رِه واکرین
اگر وناکرته چرینی تا ده                        نوونجه نکرین هم که واکرین
 
                                          249
 
وانن هم ده محبت کم ببی یه                 نه قدیمی کارا جا جم ببی یه
وقتی یون ده کاتونی مه ره بوات              عه بمری خلی مه غم ببی یه
 
                                         250        
 
امشه پینده تا نصمه شو بواری             عه یون وری بُرمه ره دل نخاری
عه سالی دو هزاری یادیگاری               نزوندی رفتنی یا موندگاری
 
                                         251
 
هم ده یی وُه لوله کشی ببی یه            نه پَسَر نفتی جگا گاز بمی ی
کتی وو مس باده کونه ببی یه                ژینونی کار هچین راحت ببی یه
 
                                          252
 
نصمه شُوی رمه ده ره بدی یه                مه چشی آس بنو ده ده بدی یه
وارش بمی یه وو نمی خاطری                مه خرمنی گنوم ده وه بدی یه

تاریخ ارسال: 1391/3/10
تعداد بازدید: 1797