بازدید کل: 341814

بازدید امروز: 94

بازدید دیروز: 133

 
                                          253
 
عه نزوندی مه دست کاوش چه کنده          مه دل ویمر نسته نالش چه کنده
مه موی ده بونگارسن کرته مه یاری            مه خرمنی دله آتش چه کنده
 
                                          254
 
نه نونی دیم    خورش ده ور نکنده         کیی دنو کله ده بر نکنده
ادر نُه سفره دار بُیه چه کرته                اشتون می و پشر مو سر نکنده
 
                                          255          
 
اگر پینده دایم سالم بمونین                  خدایی نعمتی قدر ده بزونین
مه تن نا سازیگاره  ای رفقون                 یون بشکوه کاسه ده خونده وونین
 
                                          256
 
ادر بمه بشه هم چشی پرون              روژی رشون و تُریکه نماشون
هچین حاضر ببین ای پیری دورون          کاتا وو بمی ین هم پینده بشون
 
                                          257
 
سنگسری کاتا جا سفره دارن             زمستونی نی ین دایم وی یارن
مسلمون و غیور و کونه کارن               غیر از خدا جاونون مو بر کنارن
 
                                          258
 
وی یاره وو وی یاره وو وی یاره                تمومی دشت و صحرا لاله زاره
بازم مه دل مه ره بهونه گینده                نزوندی کو هچین چیچ نه ده کاره
 
                                          259
 
ایرون زمین ویترین سرزمینه                سرزمینی خدا و عشق و دینه
خصوصا و خصوصا هفتا وو نه               سالی مولا امیر المومنینه
 
                                         260
 
به امیدی خدا په بین ره سرین              هم وقت تموم ببیه جا بوُزین
یون بمه بشُه ره فاته بخونین                خاره دوُژین و خاره بوُژین
 
                                          261
واندا مه آبرو ده ته ببرته                        مه گل بندویی مور شاوو د کو ورته
مه ره تسته یی کون ده تا دکرته            اسبی چشی مه دل ده خون دکرته
 
                                          262
ارمونی نُه زمونه وو نه دورون                      می شویون هم کله سرا یی پرون
وی یار وقتی می بُه هم کونه رسم به         بنا بُه هردو گوش موخون بگیرون
 
                                          263
 
یکه گوندلی پش بوا بیاره                       جا بر بشین آرو دانون شواره
مه پور ره عروسی داندی وو واندی          نه نه مه زومو تد گل بواره
 
                                          264
 
تو هسته آسمونی مونگ و هالی           ار مونی عه ببون ته دیمی سالی
مرتون زبون سرته هم ده یی دله            مه غم بخورتن و ته بی خیالی

تاریخ ارسال: 1391/3/10
تعداد بازدید: 1846