بازدید کل: 347929

بازدید امروز: 172

بازدید دیروز: 226

                                          265
 
مه چش درد دینده گوی دونک بگرته          جدیدی وانن ناخونک بگرته
انی هم مستنه واندا نه نه جون                جن پری وونی تَد دُرمک بگرته
 
                                          266        
 
یکه  باری ماشین بمه هم برکه               بیارت بُه کوی ترا خاره متکه
جا بمه و  برشین دو که ره بشو              هر چی مه چش واکه تو دنه بی یه
 
                                          267
 
همیشه در نظر هادار خدا ده              نگیره بیخوتی مرتون جگا ده
یکه کاری هاکه مرتون بواژن                خدا بیومرزه خا مس با با ده
 
                                          268
 
مه ده درگاسنی یه کی ره شونده         مگه مه دلی درد ده تو نزونده
شونده رو عه هرچی فکر هاکندی          نزوندی تو مه یار بونده نبونده
 
                                          269
ادر بیخوتی مرتون ره نتُرین                    هم ده یی حرمت ده خلی هادارین
اگر پینده خوش آوازه بمونین                  هجه نی بر ده غله لیز نکرین
                                          270
 
هم پس امستی زق شیوا سُری ین      ادرکی رمه جا می یا بزی ین
ادر خاره سال و فراوونی یه                  ده خون هم امستی خیل خون ببی ین
 
                                          271
 
هم المهدی چه با صفا ببی یه             خاره آدمونی جگا ببی یه
ادر سالی هجه نِه کاری خاطر              خدا زونده مه ده جفا نبی یه
 
                                          272
 
سنگسری کاتا دونیا دنی ین              ولی قدیم دلی یاغی می بی ین
نزوندی یون ده زونده تا به آرو              هر چی بُین ولی بی دین نبه ین
 
                                          273
 
ویر وناکرین نه قدیمی چو ده               کرد بسی و  بونی تب به ته ژو ده
عاشخ موچی وو نُه لب دو کالو ده        پیس پیسو یی دله یی کَل کلو ده
 
                                          274
 
مه دست امشه ادر کاوش چه کنده            مه چشی روخونه خونش چه کنده
اگر تمومی صحرا سل بمی یه                   زمین بیخوت وارش وارش چه کنده
 
                                          275
 
بشین گال بد  یین هم بره وو ده        هم خاره بره وو توسا په وو ده
بواژین وتیه باچشی عبرت                هژبری کاخ و بمبلی لُووده
 
                                          276
 
نُه سُه ایری وری با هم بوارین              با هم جا جین جی وونده واقو دارین
اگر پینده خا دلو با صفا  بو                   اسبی لتی لتونده گل بکالین

تاریخ ارسال: 1391/3/10
تعداد بازدید: 1929