بازدید کل: 336143

بازدید امروز: 76

بازدید دیروز: 189

                                          277
 
هم قدیمی سه دری تو به تو یه             هم کرسی کل  داییما لولکویه
دونیایی دست ادر سال و زمونه              مه دل همیشه بُرمه در گلویه
 
                                          278     
 
هم بره وو امست دکتر ببی یه              ستاره بُیه اما خور ببی یه
نُه زحمتی کو شو وو رو بهته                 نه  ره سجیر نکی سجر ببی یه
 
                                          279
 
اشتون دل مو از اول پخته کرته               نه صحرایی آتش ده مخته کرته
اگر وینین مه دل مم کار ندانده                نِه ده همین وری آمخته کرته
 
                                          280
 
مه یال یاله نرون ده اخته کرته                   مختباتی آتش ده مخته کرته
پس دار وانن هشکین هم کُرد نبونن          کارخونه یی هم بر ده تخته کرته
 
                                          281       
 
کب شکن و سه دری وو بال خونه           جگا می ده نه ژر گنوم و دونه
الون جا ژیر زمینی مُد ببی یه                  چوندر چال و ژیر کنده به بُه کونه
 
                                          282
 
اگر چه وانن مه کله خرابه                    کی بواته مه حرفو نا حسابه
اگر هرچی گونایه یا ثوابه                     ولی حرفی حسابی بی جوابه
 
                                          283
 
کسین بُیی تا سین مه مس ندارته         دکلو مه ره مس و کس ندارته
مه کار دکُلو سفت و لس ندارته              هجه مه مال و گوت و پس ندارته
 
                                          284
 
قدیما وقتی هم خیل ره می شویون          بنابُه پنج شش رو تا خیل ره دبون
ادر یون کوچ هاکرته تن خاره به                 هم دل ونر میمه تا خیل برسون
 
                                          284
 
پسون ده وقتی ده کنار رسونین               انون ده بره کرین و بدوشین
اگر پینده سر کوه و ارش بوی  نین            فقیرونده یون شت مو سیر واکرین
 
                                          285
 
خدا یا اشتونده مه دلی صاب که           محبت ده تو اشته انجو باب که
نزوندی چیچ بواژیتو اشتره                    هم امشه یی دعاده مستجاب که
 
                                          286
 
هم مُی درُه پندیر ده آرشه کندا             واروون و نیم وا ده نمو گیندا
دوری آدمون حمیره دیندا                       هرچی بمونه ده هم ره وهاندا
 
                                          287
 
تیلم ده بژی یه پندیر هاکرین                لور و لوریین ده نمو بگیرین
لور یین ده هم ره چیکو ببژین               اگر هُوچو بمونه خونده ریژین
 
                                          288              
 
لوی یی شت ده دکرین امه یین          همسه وونی مست ده ویر وناکرین
صبی گاوو توک ده نه سر بگیرین         به شرطی کوکردون ده ویر ها دارین
 

تاریخ ارسال: 1391/3/10
تعداد بازدید: 1755