بازدید کل: 335005

بازدید امروز: 110

بازدید دیروز: 175

                                          289
 
هم که میدونی مچتی هداره               نه نشونی یکه یاله چناره
نمسری بیرو ته ده بوینی                    خدا زونده مه دل ته ره نخاره
 
                                          290
 
خا پسو ماشا لله هشار ببی ین            انون ورا هزار هزار ببی ین
انون خمس و زکات ده چه  ندی یه         سُه مالی کو انجو شمار ببی ین
 
                                          291
 
یون دونیایی چه ویر مه سر آورته           نزونده تو مه ده چه کار بسرته
اگر چه اشتون ده از بین ببرته               ولی مه خستگی ده بر ببرته
 
                                          292
 
زرژ یا کوکی زر درُه خونندا                      اشتون بخون دن مو مه دل ده بندا
نه کویی سر واشه دنون تیژ کندا            تا چش به هم بژه زرژده گیندا
 
                                          293   
 
کی بمرتن نزوندی زُوز چه کنن             قربستون ره نزون کی ده یه بنن
خداوندا چه حکمت دانده یون کار           هشکین شونن هچین ونه گردنن
 
                                          294
 
خداوندی امشه مر بر واکرته                  هشکین ره وا نکرته مر واکرته
چون ساله درد بهته شکری مولا             امشه مه کونه زخمی سر واکرته
 
                                          295
 
هم زومه وو دره انُر ژننده                     جک جاهلونی دل ده دره بنده
خا کاتون ره دلی تر ژن بیاررین              خدا خا عروسی یی پول ده دینده
 
                                          296             
 
محمد با خدایی عالمینه                     علی بینی دو هستی بین و بینه
محرم ببی یه نزون چه فله                  هم   دل و جون جا با ایموم حسینه
 
                                          297
 
ویترین عبادت کوشش و کاره                اربونی نِه کودین ره سر به داره
اربونی نه  آدمی کو همیشه                 نِه دست به کاره وو نه دل به یاره
 
                                          298       
 
سری پیری مه عقلم کم ببی یه             ادکی دریا یکه نم ببی یه
گاهی مر چم گاهی نا چم ببی یه           یون وری زندگی مه غم ببی یه
 
                                          299
 
مه اسب وونده خدایی مه ره اش که        مه هر چی هُوُت بُه روایی پش که
مه اقوال ده اسیری پنج و شش که          خدایا نزوندی کی مه ده چش که
 
                                          300
 
الگن داز و اند ژو و کند و کندال               مشت هامی که ژیر کنده یی هیزم چال
اذغال چال دِ یم اگر دمی که اذغال         هچین را حت بی یون  یونسال تا نُه سال
 

تاریخ ارسال: 1391/3/10
تعداد بازدید: 1887