بازدید کل: 335009

بازدید امروز: 114

بازدید دیروز: 175

                                          301
 
عه عاشقی علی یی نوری عینی          یعنی عه عاشقی ایموم حسینی
اگر پینده مه ده خاره بشناسین             هم مری بواته غلوم حسینی
 
                                          302
 
کسین و مسینونی دل ده بندی          هر چی مه دل به یه یه خاره واندی
اشتون تُک ده دکل هنادارندی             دستی دستی اشتون ره کار تنندی
 
                                          303
 
هوا سرمه ببی یه دری چیندی           یکه وِه مه ده بخوره سرندی
اگر تو مر دعا ها کره زوندی                جوونونی وری ویمُر نبوندی
 
                                          304
 
ته ره یی سر ده قالی وارونندی            عه اشته یکه ته جلو بر ایندی
عه اشتون ده ته ره قربونی کندی          وانده نِه بیرو وتی تر چه کندی
 
                                          305              
 
کات کویژونی نوم اولاد ببی یه              ملا علی یی نوم میلاد ببی یه
مرتونی ینگ ادر زیاد ببی یه                 سُلفی قلم مه ره مداد ببی یه
 
                                          306
 
خدا زونده تسلیمی شرع و عُرفی            جا دیم وگاردنین عه خامو سُلفی
خا که وو خونبون ده عه واقو داندی            اگر قبول کرین خا بری قُلفی
 
                                          307
 
شهادت شهیدی تنی شوی یه            انون شجاعت دیم کو خا بدی یه
خدا وا نده شهیدون ده بواژین              بهشتی وُره ده خا دست وادی یه
 
                                          308
 
محرم بمی یه فصلی عزایه                  عزاداری یی شاهی کربلا یه
آسمون و زمین با ناله وانده                  حسین بالا ترین خلقی خدا یه
 
                                          309
 
مه چشو وقتی خُو دله په بونده              مه دل جنگ کنده نمو والرزنده
ادر مه ده بیخوتی تارسننده                   یون دونیا یی ویر ده مه سر آونده
 
                                          310
 
زمستون وقتی شونده وی یار اینده         جوونونی وری مه دل ده بنده
وقتی یون دونیا ممو دسرنده                  مه دل خلی خلی اشتون ره شونده
 
                                          311
 
هم مُی دره مه ره قَوِه دوژندا             ماکا درُه مه ره جاکت وُژندا
امشه ورمزه وو هم خاره عمه            برارز وونی شوم ره طام بژندا
 
                                          312
 
با یون که وُه ده عه واپورزنندی                وُه ده طامی وری دری بژندی
دوایم رنگه رنگه حب ده خوندی              ویمری هر چی کندی خوی نبوندی

تاریخ ارسال: 1391/3/10
تعداد بازدید: 1642