بازدید کل: 336145

بازدید امروز: 78

بازدید دیروز: 189

                                          313
 
یون هستی یی کتاب ده نخونندی              چیچه بنوشته یه دکل نزوندی
هرچی نه خاطری دل گوش واکندی            مه خدایی کتاب ده بر نبندی
 
                                          314
 
صی سالی پیشی حرف ده عه نزوندی       یون خاطری مرتون مدیون نبوندی
اگر چه خلی خاره عه بکندی                      پنجا سالی پیشی حرف ده ژنندی
 
                                          315              
 
نزوندی عه ادر کُلش چه کندی              خوی دله خرنش خرنش چه کندی
اگر ویمر نی یی نالش چه کندی            هرازی وُی وری خونش چه کندی
 
                                          316
 
جوونی تا الون کو چَر وچینده                خا جاونون ده مه چشی سر هوچین ده
خدا زونده یون پنجا شصت سالگی        مرتونی گلدونی گل ده نچینده
 
                                          317      
 
بشین صحرا کاتون ره گل بچینین           خا پشه مرونده پش کل هوچینین
تا زنده یین جین جی وونده هادارین        شواره هاکرین و چر وچینین
 
                                          318
 
بره وویی پسون ده چاق نکرته              ادر سالی انونده داغ نکرته
با با ی وری اشتون ده قاق نکرته           شکری خدا اشتون ده یاغ نکرته
 
                                          319
 
بره وو فکر کنده نه کار ردیفه                نزونده نه حواس جا پول و کیفه
کلاف ده جا مرتون نه سر اندینن          ولیکن نه فقط مه سر حریفه
 
                                          320
 
نمشون مه چله ده نمی که فو              اشته نمی زنا چیچ پینده ببو
ادر بمه بشه ده مُه وو گوجو                  هم عمر تموم ببُه حپو چلپو
 
                                          321
 
اگر پینده کاتونده بخُسنین                    آسنکی دله گو گو نواژین
شجاعت ده انوه ره یاله کرین                انون چشی جلو ده گل بکالین
 
                                          322
 
محرم بمی یه ماتم بگیرین                    دونیا ده خلی د ستی  کم بگیرین
نمشونی چله وونده بکشین                  حسین حسین حسین ده دم بگیرین
 
                                          323      
 
مه زندگی جا تو بتو ببی یه                 نزوندی مه پیی چمش کشویه
مه تن دله مه لاولو خرت بشویه           ادرمه دوُته و ادر بوته
 
                                          324
 
چون وقته دد دینده مه هر دو زونه           دبسته زونه ده دو یاله دومبه
هشکین مه ده وینن یون وری نالون         وانن نه ده دبند گرمه خولنجه

تاریخ ارسال: 1391/3/20
تعداد بازدید: 1652