بازدید کل: 341819

بازدید امروز: 99

بازدید دیروز: 133

 
                                          325
 
تو کو اهلی یون دونیا وو زمونه               خاره دوختر و پاک و مهربونه
خا مری مد میا ت مه دُ ت ده بوا             یکه کاری هاکه مه ور نمونه
 
                                          326
عبادت ده هاکه تا نو جوونه                  جوونی خوش قد و بُریک میونه
یکه کاری هاکه آخری پیری                  اشتون ناخون مو دیم ده ونُرونه
 
                                          327
 
کاتونی روزی ده قمبار نکرین                خرتونی وری خرته کار نکرین
اگر هم کار خا دست سرته خدایی        فقط جا اشتون بار ده بار نکرین
 
                                          328
 
هم پشری مال و قاطر کشوین              نزوندی کشوین کی ره بشوین
دنبال سرته وونده بوا برینین                  جا بشوین نه دونیا بر بشوین
 
                                          329
 
خورش کلکو تو وو ته جین و چرپُو           وُگره وو شروا وو چپ پیازو     
خلیسه وو خورش و آرشه حلوا              یون ها هم غذا به با چشمه یی وُ
 
                                          330
 
نمشونی وقتی مه سر ژننده                   مه دل صحرایی گل ره پر ژننده
وقتی مجنونی چش مه چش گننده          دیونگی مه بر ده بر ژننده
 
                                          331
 
نزوندی کِی بمی یی کی ره شوندی          نزوندی عه مرندی یا مونندی
وقتی خلی یون حرفی دله شوندی             نه اذغالی وری عه سه وابوندی
 
                                         332        
 
وقتی هم ده یی کوه مه چش گننده        عاشخونی وری مه دل ده بنده
هر جه ده وِتیندی هر جه گردندی            مه ننو ده مه ره هولاکننده
 
                                          333
 
همیشه اشتون چش ده سیر واکرین        اشتون راز ده بالشی ژیر واکرین
هجه مرتونی دل ده درک نیارین               خا مو هر چی هاکرته ویر واکرین
 
                                          334
 
مه زندگی مه ره دایم وی یاره               جنگل و صحرا وو دریا کناره
خدایی دل و جون مه ره گماره               چه غم داندی وقتی خدا مه یاره
 
                                          335
 
ادر مه غم بخورت مه دل بخونه               یکه یال یاله غم مه ور بمونه
بشه آسرون و جاش و خیل و ده             یکه آش و که لاش مه سر بمونه
 
                                          336
 
اگر تو وارونه نلی یی مخمل               دوُژه مخمل و بوُژه ململ
جاونونده خون به دل کنده در آخر         یون دونیایی خرابه یی نا مجمل
 

تاریخ ارسال: 1391/3/20
تعداد بازدید: 1675