بازدید کل: 336149

بازدید امروز: 82

بازدید دیروز: 189

                                          337
 
مه ده نوارزه واولِی بمونی                  للِ  ی   وری دله زاری بخونی
وقتی کو مه اشتونده ویر واکرته          چه فرق کنده عه بزونی نزونی
 
                                          338
 
قدیمی جگا یی کو مه چو کرته           نزوندی کی یکه چله سو کرته
مه همره یی آدمون ده بواژین             جا اشتره بشین مه والو کرته
 
                                          339
 
بیرو بیرو بیرو ای با نجابت                      نکره هجنی ممو شکایت
تو ده ی دله دره عه شهری غربت          اگر عه بمرتی ته سر سلومت
 
                                          340
 
آسمونی هم بر ده بر بژی یه                هم کیی لُه لویژ ده سر بژی یه
هم می و هم پشه هر دو ویمرن           ملکموتی انونده پر بژی یه
 
                                          341
 
بلا همیشه وُزنده مه پَسر                     مه ده بگیره وو هاکره پر پر      
مه هر دو چش پینده مثلی دل جغر         مه آقات ده نواژه تَل زقندر
 
                                          342
 
ته ور سو هاکرته دو شه سماوار             نه پرون دچینده رنگه رنگه بار
تا ته ده نواژن دله نقشین خوار                تل پرو نبه وو بطوم ده هادار
 
                                          343
 
مه دل نخاره وو مه ده ایچ اینده               مه دل دله صدایی پیچ پیچ اینده
یون دونیا ده مه نظری بگرته                   نزوندی نه دونیا خا چش چیچ اینده
 
                                          344
 
نزوندی کی میشُه حیرون و وش بُه        یکه دریا یی وُه  نه هر دو چش به
ادکی عمر شون ده رویی وری               نِه کارو زندگی آلش گیلش به
 
                                          345
 
مه دل ویمره وو مه دیده رنجور             مه تُو کرته مه دیمو ببی یه سور
رزی دنو اگر ته دست رسنده               مه ره بچین یکه قلاچه انگور
 
                                          346
 
مه دل ده پش نده مه چش پرنده          مه چش پرنده وو مه دل رومنده
اگر مه دل مو خلی کار هاداره                یون بشکه وه کاسه مه دست سرنده
 
                                          347
 
یون کتی وو یی کار نزون چه بونده         بیخوت بیخوت نه مرتون مو کُونده
انگار کنده نه یون دونیا دنسته               نک ناوری آدمونی واشونده
 
                                          348
 
بعضی وون کار دایم    دسبار بسپاره        انون حرف بژه تن هوار هواره
انون دل جنگ و دعوا ره نخاره                   سال به دوازده مُه یون انون کاره
 

تاریخ ارسال: 1391/3/20
تعداد بازدید: 1733