بازدید کل: 335031

بازدید امروز: 136

بازدید دیروز: 175

 
                                          349
 
مه آل تله انگار مهُری دومه                  مه کفی نون مه قیل نهار و شومه
مه ره دایم صراط المستقیمه               اگر دونیا حلوم اندر حلومه
 
                                          350
 
مگر نویننده ادر بُر بندی                       اشتون دیم ده همیشه وُروننده
خاره خدامون هجه نترسند ی               جاونون مو وشتر اشتون مو ترسند
 
                                          351
 
نقافلکی اشتون دله واشو یی                  هچین دکل مه نزونا کشو یی
مه په  واکته   نه یاله ریسی دله               سنگ گردشی وری گردی بشو یی
 
                                          352
 
زمین و آسمون شرجی ببی یه           مونگ ده وتی نه دیم برجی ببی یه
ادر قحطی یون دونیا ده وگرته             حاتمی طا یی بی خرجی ببی یه
 
                                          353
 
ورا بریم ببی یه طام ببژین                    نو رویی وری گُلُچو دریژین
قدیمی ژینونی درد ده بزونین                کارتی وپه پیچ و چِه نیژ هوُژین
 
                                          354
 
هر سال وانون ارمون پرست پرون ست        نه بره وو یال یاله لوی یی شت
خشکه سالی انونده بژی یه لت                انون حاصل دکل ندانده برکت
 
                                          355
 
هم نازنین پسون ده باد بگرته                نه یکه وو بلکشی جاد بگرته
شکری خدا جدیدی آدمونی                  سوزن بژه ته تن ده یاد بگرته
 
                                          356
 
مه دل انگار که سر دربندی غاره               زمستون و تُوستون چله داره
اگر مه ده دره دیونه کنده                        خدا یی مهربون مه وا قو داره
 
                                          357
 
ته پسونده هر وقتی اشمُرنده              انون خومس و زکات ده چه ندینده
تو فکر کنده یون مو بیچاره بونده            ته عیب یونه خدا ده نشناسنده
 
                                          358
 
یکه تا یی چار خرج ده سونا کندی         کردونی آبرو ده خلی خواندی
عه روژو شو پسون ده چارنندی             مه عیب یونه فقط طاقت نداندی
 
                                          359
 
ار مونی وییاری سوزه سنگُر چا                   هم شُو چره خرما به وو شکالتا
کرسی کل بون می نستون اشتون جگا        هم دور جم می بی ین کاتا کویژا
 
                                         360
 
عه اشتره یکه بشکوه گُرمی                  سر تا به   په بلا وو دردو جرمی
با یون وضع مرتون ده وقتی وینندی          نزوندی بنِری کی ره ببرمی
 

تاریخ ارسال: 1391/3/20
تعداد بازدید: 1741