بازدید کل: 303694

بازدید امروز: 40

بازدید دیروز: 77

 
                                          349
 
مه آل تله انگار مهُری دومه                  مه کفی نون مه قیل نهار و شومه
مه ره دایم صراط المستقیمه               اگر دونیا حلوم اندر حلومه
 
                                          350
 
مگر نویننده ادر بُر بندی                       اشتون دیم ده همیشه وُروننده
خاره خدامون هجه نترسند ی               جاونون مو وشتر اشتون مو ترسند
 
                                          351
 
نقافلکی اشتون دله واشو یی                  هچین دکل مه نزونا کشو یی
مه په  واکته   نه یاله ریسی دله               سنگ گردشی وری گردی بشو یی
 
                                          352
 
زمین و آسم