بازدید کل: 335000

بازدید امروز: 105

بازدید دیروز: 175

 
                                          361
 
امستی سر کو ه خاره واش ببی یه        گنوم هم قابلی پرپاش ببی یه
هم بره وو امست مه تاش ببی یه          هم مری دل نی پور ره لاش ببی یه
 
                                          362
 
مه دل ده آسمونی لَشت هاکرته          مه چشی استالونی نشت هاکرته
ادر دردو بلا مه سر آورته                      یون دونیا یی مه دل ده مشت هاکرته
 
                                          463
 
مه اسبه کتی وو یی چش واکرته          مه کتلومی تا ده پش واکرته
ادر انون خرنش خرنش هاکرته               مه رمه یی پسونده وش واکرته
 
                                          364
 
خدا همه جگا مه واقو داره                  امیر المومنین مولا مه یاره
پیغمبر صلوات لله یی بواته                  هم جا بشه تنی نه موندگاره
 
                                          365
 
مه دل پسته لو ره خلی نخاره              نه خشت و گَل و چو مه یادیگاره
مه ننویی انجو تکون بخورته                  نه بزدو  نده دیفار مه یاری کاره
 
                                          366
 
اگر یکه گدا خا برکه اینده                      خا مال و پسون ره برکت آونده
اگر دستی خُلی ند وگاردنین                خدا خا مال و جون ده خامون گینده
 
                                          367
 
خا خرمنونی سری کُو سنگ گیری             خا زمینی دله یی خوشه چینی
یون مه بهونه یه ادر هاکندی                     شاید به یون بهونه نید بوینی
 
                                          368
 
ته ره یی سر تمومی رو نرندی               وی یاری ابری وری تر وارندی
یون جوری کو جلو شوندی مه نظر          درویشونی وری کو کو سرندی
 
                                          369
 
به نه کندی دکل هوچو هوُژی                 اشتره هوژی اشته دوُژی
یون دونیا یی دله هشکین نداندی           مه دل مشته نزون کی ره بواژی
 
                                          370
 
شکری خدا  ا نی قاق ونا بی یی               یون مرتونی دله طاق ونابی یی
هر چی ببی یی وو هر چی نبی یی          شکری خدا هجه یاغ ونا بی یی
 
                                          371
 
مه کژین یاواش یاواشو ببُه چیت            نُه سُوزه رنگی رشون ببی یه گیت
پیرونی وری وقتی یون ده بدی              مه آرد ده هُویت وغلبال درُویت
 
                                          372
 
تو کو اشته اشتون تکلیف ده زونده               هر چی خدایی بواته هاکنده
پنج ره دره نه بر ده بر ژننده                         یقین بزون اشتون جواب ده گینده
 

تاریخ ارسال: 1391/3/20
تعداد بازدید: 1682