بازدید کل: 341826

بازدید امروز: 106

بازدید دیروز: 133

                                          373
 
کاتون ده شوی می ده قدیمی  ژینون           جهیز می که انون ره با دل و جون
مس و جاجم وسماوار و گلدون                    کاسه وو چینی وو پوله یی یخدون
 
                                          374
 
کلیم ده چک کرته نداندی وُره                دیفاری دیم ژی یه مه سر و بُره
واندی مه سر ده وتی خون وارنده           واندا ته کله ده کوون بشره
 
                                          375
 
دست دستی سر نن د یین و ننرین            مه لنگی گره ره چاره هاکرین
اگر پینده مه ده راحت واکرین                      بشین لیتو مه ره کو دو بگیرین
 
                                           376
 
مه یار دره ایندا جا بر بییین                  مه خاطری مه یار ره گل بیارین
مه تنو خسته یه خا چشی بلا             مه سر بالی رمه ده تو بد یین
 
                                          377
 
آرد کیسه یی گنوم ده خاک نکرته           نه پرپاشی گنوم ده پاک نکرته
هم دونیا درسته عوض ببی یه               کلبار توره ده هجه ساک نکرته
 
                                          378
 
نه رزی کیله یی گونگ ده وتیین                 نه ککه وو یی لوژنگ ده وت یین
نه صافه وُه یی لنگ لنگ ده وته یین            نه ویی دله یی مونگ ده وته یین
 
                                          379
 
مه رنگ و رو هر وقتی زرد وا بونده            وشونی ره مه رنگ و رو پرنده
هشکین مه وشونی ده بر نبرن               دو لباسه مه دیم ده سور واکنده
 
                                          380
 
دونیا ره مرتون ده شوات نکره               اشتون ده ذلیری اولاد نکره
ته تن طامی وری اگر پژنده                  آتش مون اشتونده ضماد نکره
 
                                          381
 
مه چه کرته همیشه ممو دانده            مهری وری مه ده نیش ژننده
مه ره دایم دره حرف خارا کنده             اشته ور بیننده اشته دو ژنده
 
                                          382
 
محرم ببی یه بیارته محفه                مه دل خلی خلی ببی یه خفه
نه سینه ژن ادر اشتونده ژنن            انگار کرین در ن  کو تنن کفه
 
                                          383
 
مه سر بُلینی پرستار کشویه                مه دکتر ده بشین وِتیین کویه
هر دو ره موژدنی بواژین امشه              مه کره سُه گره یی سر واکرته
 
                                          384  
 
مه دل با یون کو هوچو کم ندانده              هشکین ره عزا وو ماتم ندانده
وانده بمرته آدمی واشون ده                    نه دلی کو دکلو غم ندانده
 

تاریخ ارسال: 1391/3/20
تعداد بازدید: 1757