بازدید کل: 335010

بازدید امروز: 115

بازدید دیروز: 175

 
                                          385
 
سماوار قلیونی وری کُلنده                 نه قول قولی صدا مه دل ده بنده
مه خستگی ده نه چایی بر بنده         مه دل دَنو ده خاری وو شرنده
 
                                          386
 
مه یار مرتونی دله خلی قُه یَه              مه یاری دست مه روژ همیشه سُه یه
وانن تو صبر هاکه هوچو نواژه               مگر یون زندگی شه مُه چار مه یه
 
                                          387
 
ایشلوم و سر شوره گل و پشوره              قدیما هم دمی که توره توره
میششت هم سر و لاولو وونده خاره         میات صُبون ده تو پینده کو وره
 
                                          388
 
مه رشیده جوون کی ره بشویه            مه نقره یی فنجون کی ره بشویه
هم مُی و هم پشری یادیگاری             مه دا دا علیجون کی ره بشویه
 
                                          389
 
هم تندوری نون جا کلوچ ببی یه            مه هر دو چش نقالکی لوچ ببی یه
نه یوز داری کو چون ساله بکالته            مه کم شانسی نه یوز جا پوچ ببی یه
 
                                          390
 
نخونندا هچین طلا وو بلبل                    نُه صحرا یی دکلو بر نینده گل
نَه خوت بمونه وو نه کیله وو پل             جا خاکی ژیر واشُه ادر مزنبُل
 
                                          391
 
ته گل چشو حمیری وری ورمه              ته دیم واکه انگار که خُرو درمه
ادر ته ویمری ره ببرمی یی                   مه چش ده خون بگه مه کره درمه
 
                                          392
 
نه هوایی تُرنه ده عه بگردی                 شیلا چشی سرمه ده عه بگر دی
ته موجی وو ته ابرو وو ته گیسو             ته گل چشی بُرمه ده عه بگردی
 
                                          393
 
مرتونی پشتی سر هوچو نواندی           هشکین ره در حقیقت بد نخواندی
خدا ده چون همه جگا وینندی                یون خاطری هشکین مو بد نداندی
 
                                          394
 
خدایا تد به یون سال و زمونه                 یکه کاری هاکه از نو وو کونه
هم  همشهری وونی تاریخی دله         هزار و یک دوبیتی مر بمونه
 
                                          395
 
فرخی ی مدرسه مه درس بخونده        هجه نوونجه مه ده بر نوونده
ادر بخونده وو ورق بژی یه                    کتابی گُش گشو ده جا وُجونده
 
                                          396
 
دَغ و زرد و استک سُه چار و پاپُل          جا ژیر ریژی ین نه ادکی چکُل
ولی مه یار بگیر بگیری دله                  درُه چینندا خاک بره وون ره گل

تاریخ ارسال: 1391/3/20
تعداد بازدید: 1848