بازدید کل: 347918

بازدید امروز: 161

بازدید دیروز: 226

 
                                          397
 
اگر پینده جهون ره گل بکالین                هر دو دستی نه ره وارش بوارین
پیغمبر صلوات الله یی بواته                   همیشه همسه وونده ویر هادارین
 
                                          398
 
 هم همسه یی جنگو لو پور بدارته          امستی هچین انون گل بکالته
اگر چه مه خدایی رو نیارته                     نه دستی بلا مد نیستر بیارته
 
                                          399
 
ادر تو قر قراصی چه ببی یه             جاونونی دست تو عاصی چه ببی یه
بوا بخوی بُه یه جاونونی پرون           آدمی پش پلاسی چه ببی یه
 
                                          400
 
تو وانده مه ته ده مغموم نکرته              هجه ته آقات ده زقوم نکرته
عه واندی مه ادر زحمت بهته                یکه وره مه ره دُرشوم نکرته
 
                                          401
 
آتشی طام ده مه ره چکّوّ کرته              مه پندیری آرشه ده چیکوّ کرته
هم عملی هم مو چه کار هاکرته           خداوندی وارش ده پیچوّ کرته
 
                                          402
 
عُرسک موشو وو لیز غازو   وو مورجا           درنه وو کند و کندال و کتریا
کوتر و کرگس و سیکا وو مرجا                    خدا ده گال دینن وانن ته بلا
 
                                          403
 
وی یار وقتی بونده گلو واشونده            دونیا جوون بونده هم دل ده بنده
وارش هم سر بلین دایم وارنده              زمین و زمون ده سر زنده کنده   
 
                                          404
 
شکری خدا دگلو غم نداندی                یون دونیاره هجه ماتم نداندی
خدا ده التماس کندی و واندی              به غیر از ته عه هوچو کم نداندی
 
                                          405
 
ته گل چشی  ادر چه وِه بیارته             مه وو ته یون وری قرار ندارته
مه خاطری وانن ته سم بخورته             ته سم بخورته وو مه غم بخورته
 
                                          406
 
نزوندی چیچ ره یون دونیا نمی یی          نُه الگن دازی وری سوز ابی یی
بمی یی وو نُه صحرایی دله                  وِه مزغوله یی وری رد ببی یی
 
                                          407
 
نه روژی کو هم مری مد بدارته               یون دونیایی دله راحت ندارته
خدا زونده یون هفتا هشتا سالی           مرتون ده هجنی رِه بر نبرته
 
                                          408
 
هم خرمن ده نکی آتش بدی یه             هم کردونی پسون ده اَش بدی یه
امست چه کار هاکرته عه نزوندی           یون روزیگاری مه ده غش بدی یه
 
                                     

تاریخ ارسال: 1391/3/20
تعداد بازدید: 1772