بازدید کل: 336144

بازدید امروز: 77

بازدید دیروز: 189

 
                                          409
 
هو چو ونابی یه موری چه کنده              بیخوتی بُربنده مه دل ده بنده
عه ملهمی وو تو مه کونه زخمه             مه ده وتی چه کندی تو چه کندی
 
                                          410
 
خدایی تیر امست هاکه کمونه             هم مر ره بگرته یاله بهونه
چپکی خیل خونی بار ده دبسته           جا ده ره بشو وو هم می بمونه
 
                                          411
 
خاده واندی خاده نه نه وو با با             مه ده یال هاکرته خا دستی بلا
بنه کندی خاره هوچو هاکری               مه ده حلال کرین خا ده بخدا
 
                                          412
 
فقیرونی کاتا وو توسا لنگن                 انگار کندی نه کویی دیمی سنگن
وقتی یاله بونن یاغی وابونن                عاشخی کارت و شمشیر و توفنگن
 
                                          413
 
 ته بچی وو انی پیدا نبی یُه                 اشتره دیم رمه ی ونه گردی یه
یون بچی وو ره ته تروک دُوسی یه        انگار کنده ته قاطر فرت ببی یه
 
                                          414
 
فقیری چکه نون ده عه بگردی             نه بشکوه دنون ده عه بگردی
نِه لاولویی پینک و رنگه پیلک              نه چش و دلی خون ده عه بگردی
 
                                          415
 
ارمونی نُه شجاعت و شهادت                جوونون ره ببه نشونی غیرت
میاد با افتخار ایمومی امت                     شهیدی می پشری سر سلومت
 
                                          416
 
شهیدی جبهه ده خاره هادارین             نه سُه ابری وری نه سر بوارین
هر وقت وی یار بونده گلو بر اینده           هم ده یی شهیدون ده ویر هادارین
 
                                          417
 
وقتی عه بُربندی خُلی وابوندی              یون وارشی دله عه تن شرندی
عه اشتره نزون دری چه کندی               آخر یون خاطری دیونه بوندی
 
                                          418
 
تو خاشالی د انده عه د ب ژنندی            کوکی زری وری ته ره خونندی
عه اشتونده ته خاطری کشندی              ته خونی خون ببو راضی نبوندی
 
                                          419
 
نُه چشمه یی صحرامون قهر هاکرته          نه لاله وونی دل ده خون دکنده
وه مزغوله یی کو اشون بمی یه               نزونین کو چه ویر نه سر آورته
 
                                          420
 
مه ده چه کار بسرته عه نزوندی             مه پیی سر دکلو بند نبوندی
کس کس دارو درن جا یاله بونن              عه نُه متغالی وری کاله شوندی
 

تاریخ ارسال: 1391/3/20
تعداد بازدید: 1668