بازدید کل: 335004

بازدید امروز: 109

بازدید دیروز: 175

 
                                          421
 
کوو خورشی وری تیژ ببی یی              بَرَک بُیی هچین چِه نیژ ببی یی
نزوندی پیر ببی یی یا چه کرته             اشون دوسی نقالکی گیژ ببی یی
 
                                          422
 
مه آبرو ده مه پوری ببرته                    اشتون زندگی ده قمبار هاکرته
نزوندی چیچ بواژی چیچ نواژی              یون کتی وویی دست چُر چله کرته
 
                                          423
 
نُه خار خاره جوون ده عه بگردی            جوونی پهلوون ده عه بگردی
صحرایی لاله گون ده عه بگردی            شهیدی بی کوونده عه بگردی
 
                                          424
 
چیچ خاطری مرتون مو قهر ببی یین              هَشکین ده  بوینین چپ چپ وِتینین
به یه یین جین جی وونی سر کش گیرین     اشتون کشونی سنگ ده خونده ریژین
 
                                          425
 
مه بر ده مه غم و دردی دبسته            نه ده بوا ته ده بخدا وسته
عه هر جنی بوری ژیندی نُه انده           مه سایه یی وری مه ده هانسته
 
                                          426
 
هم خاکو ده نزون چه کار بسرته                  مه آبروده ده ی دله ببرته
بعد از پنج شش سالی کو نید ندی یه          ادر مرتونی دله کفت مه کرته
 
                                          427
 
نزوندی مه رفقی خفت چه کرته            سه دری یی بَرون ده چفت چه کرته
نزوندی نه دیونه وونی وری                   مرتون دله اشتونده شفت چه کرته
 
                                          428
 
خدا یا تد به هم ده یی مناره                ته ده به آسمونی پر ستاره
یکه کاری هاکه دو روژه دونیا                 هم گَل چشی همیشه خون نواره
 
                                          429
 
طامی دله نمک ده ویر واکرته                  یون شَله طامو ده وشیر واکرته
مه پور وانده همین اولمین لقمه              هم مری مد غذا مون سیر واکرته
 
                                          430            
 
تو یی کو وُه ده هم وا پورزننده               چه نجونده بار ده هوازننده
اگر اشتون مو یون وری هاکره                 قمبار بازی وری دوازننده
 
                                          431
 
اگر نُه یونجه ده هاکره ریسه                نه ده دینه دو شه شالنگ و کیسه
عه ته ره بژندی خاره خلیسه               تو اشتون انگشتونده جا ولیسه
 
                                          432
 
دکلو یون دونیا وفا ندانده                       یون بُو لروه چش حیا ندانده
خدا ده التماس کندی و واندی               بی ته یون زندگی صفا ندانده
 

تاریخ ارسال: 1391/3/20
تعداد بازدید: 1631