بازدید کل: 341814

بازدید امروز: 94

بازدید دیروز: 133

 
                                          433
 
سری پیری وتی بشکه مه لَتّو              نَه چون درد و بلا دانده مه وَکّو
مه درد و بلا ره دوا نکرین                     هچین چه درد خونده بشکوه چیکّو
 
                                          434
 
مه جوونی بشه حکو ببی یی             عه بسوتی طامی چکوّ ببی یی
نماشون تا سحر عه ناله کندی            رو خونه یی وُه یی وکوّ ببی یی
 
                                          435
 
یون مرکیین ادر دارایی دانده                 نِه نونی لُو ده بشکنن نواند ه
ادر نه اشتون ده وشوّنی دینده             انجیل تا ره نِه چشی سو پرنده
 
                                          436
 
مه اسبی مادیون اشون بزی یُه            نی کره خاری وو دونیا بمی یه
نی حیوونده ادر فشار بمی یه              بزِه تتنی موقع ترک ببی یه
 
                                          437
 
اگر چه نون دبسته تن دلی یه              ولی مه لیوکی حمیر ور می یه
مه تندور ده دره وِتین ده کی یه            هم کیی کله خلی تسک ببی یه
 
                                          438
 
ویمُری هوچو مس و کس ندانده             آدم و  اسب گُو و پس ندانده
بعضی ویمری هم ده ورگسنده              اما مه ویمری ورگس ندانده
 
                                          439
 
مه دل ده مشت هاکرته کی ره شونده      چه هجه اشتون دیم ده مه نکنده
بیخو تره مه ره بهونه گینده                       مگری تو خدا ده نشناسنده
 
                                          440
 
گُلو ده وتی چه جوری خویینده               جاونونی دل ده شادی شاد واکنده
خدا هم غم و غصه ده نخوانده               بُکنه آدمون ده خوش ندانده
 
                                          441       
 
مه سر نوشت ادر ممو بجنگه                نُه سنگلاخی ره مه لنگ بلنگه
ادر بگردی یی صحرایی دله                   آخر ژُر چشمه سر خداده بنگه
 
                                          442
 
مه هر دو چش یاله خون لتّه دانده          مه دلی حرف ده خلی ساده واندده
مه یار و ا نن هچین مه ده نخوانده          ولی عه هر جِه شوندی مه ده پانده
 
                                          443
 
مه کاتونی نه صحرا تُو دوونده                باده رُو ده نُت ترا هوا وونده
یکه دارو دبُه نِه ژیر می نستون              امستی نزوندی کی نِد بوونده
 
                                          444
 
هم ده یی زیارت خلی قدیمه               قدیم دو سِی هم کیی دیم به دیمه
هروقتی نِه ده خُو وینندی وانده            د کلو نترسه خدا کریمه
 

تاریخ ارسال: 1391/3/20
تعداد بازدید: 1662