بازدید کل: 336146

بازدید امروز: 79

بازدید دیروز: 189

                                          445
 
نقافلکی اشتون دله واشویی                 دیونه وون وری ره بر بشویی
یون صحرایی کو سر و ته ندانده              عَیی ببی یی وو نزون کشویی
 
                                          446
 
هم خیل امستی جنگل پَر ببی یه          جنگل پر مو انی وِی تر ببی یه
هم لا وو زندگی جا تر ببی یه                کلنده وو طامو چیل کر ببی یه
 
                                          447
 
نُه صحرا یی امستی خیل ببی یه          راس راستی یکه یاله ایل ببی یه
نه گوتی دُور و ور جا چو بژی یه              نُه جنگلی وری شکیل ببی یه
 
                                          448
 
مس مالون ده هرازی وُه دوازن            کس کاتونده گرمه لاولو دواژن
اگر بنکرا نُه وه دوُزین                        اشتون کوچ ده رِه وو رَچو وگاردن
 
                                          449
 
خدا همیشه هم مو دیم به دیمه           نُه بسم لله و رحمان و رحیمه
اگر دونیا ده درد و غم وگیره                  هُو چو مو ن نترسین خدا کریمه
 
                                          450
 
بازم آرو مه دل ره سوز بیارته                پیر آدمونی وری غوز بیارته
نُه تُرنِه یی وری مه ره تُرنده                 بازم حمیری وری بوز بیارته
                                          
                                          451
 
یکه سال ده نخوره توک و روون             چون ساله مه بخورته نُه چکه نون
سرا پرو اگر جا بر بشویِه                     اشتون کلاف ده امستی هوا وون
 
                                          452
 
ته خونی ده وتی پینده سنگُر چا           ته حرفو ده وتی پینده شکا لتا
اگر چه تو هم اختیارده د انده                طا طو نپره ته بالِه یی بلا
 
                                          453
 
چه هجه هو چو ده بلد نبونده               انی ویمر نبی یه  غم چه خونده
یکه ساعتی دیگر ده نزونده                  خا پشِه نمَرته موری چه کنده
 
                                          454
 
اگر چه پیر ببی یی کا هاکندی                جز خدا هشکین ده شوات نکندی
اشتون بطوم ده یکه مشت ژنندی            خداوندی آبروده نبندی
 
                                          455
 
چه لرزنده مگر هوچو بچی یه                یا هو چو نخورته وشون ببی یه
هر چی هسته ته ده هر کار بسرته       خاره کار هاکرته دیم مه بمی یه
 
                                          456
 
مه طام امشه نقالکی سر بشویه             مه کم شانسی ره جا اَهَر بشویه
تا سفره ده نُه پش کارگِه ی وارونده          مه شویی قهر هاکرته بر بشویه
 

تاریخ ارسال: 1391/3/20
تعداد بازدید: 1700