بازدید کل: 347920

بازدید امروز: 163

بازدید دیروز: 226

 
                                          457
                   
کوچه یی سر نسته استا چمش دوژ      دکل طاقت ندانده شو ببو روژ
ادر اشتون آبرو ره می ترسه                  هجنی نمی سرت نِه دستی ماندوژ
 
                                          458
 
اشتون دل ده خل خلی واقو دارین          هم خاره خدا ره جگا هادارین
اگر خا آینه یی غبار بگرته                      با دلی استقا ت نه ده بشُرین
 
                                           459
 
اگر پینده خاره آدم بمونین                    جا جین جی وونی دل ده بر ببرین
صبی گاوو وقتی نماز هاکنین                برکه وو که وو دل ده سازه کرین
 
                                          460
 
توکو پش ببرین کی یَر هگیرین                 نون ده وُه دِینین و نمو بخورین
خدا ده خلی خلی شکر هاکرین              دیم ده سفره یی سر ونا گاردنین
 
                                          461   
 
جلو کارگه اطاقی انتظاره                      پش کارگه محرمونی مشکه زاره
آخرمین جگا کو پلاس ندانده                 خیل خونونی حاصلی مشکه زاره
 
                                          462
 
مه یاری امستی چه دیر واکرته              مده یون زندگی مو سیر واکرته
نی ده بوا مه ره ادر عزیزه                      ته خاطری اشتون ده ویر واکرته
                                          463
 
مه بشُوه اقوال وقتی وگرده                  مه دل نقالکی جنگ بده والرزه
مه با  شونده هچین ونه گردنده             ولی تا پیچ هاکه نُه خو دلرزه
 
                                          464
 
یخی وری مه چش قندیل دبسته            نِه دل ونر مینده بواژه وسته
عه کو وندی دونیا یون یاله جگا               خاره یه خرته یه هر چی کو هسته
 
                                          465
 
اگر ته بلا ده ته دست وگیندی              نِه عاقبتی کارده خاره زوندی
اگر مه حرفون ده تو گوش هاکره            ته غم ده کیی وری سازه کندی
 
                                          466
 
مرتونی پشتی سر هوچو نواندی            هشکین ره در حقیقت بد نخواندی
خدا ده چون همه جگا وینندی                یون خاطری هشکین مو بد نداندی
 
                                          467
 
ادر سالی مه دل مو حرف ژننده              مگر تو مه زبون ده بر نبنده
یون چون سالی ادر تو درس خوننده         یکه کلاس اقلا بر نشونده
 
                                          468
 
تو شو و روژ ادر تقلا کنده                      نمشون تا سحر تو خو ندانده
خداوندی بر ده ادر ژننده                       چه نه زبون ده هجه بر نبنده
 

تاریخ ارسال: 1391/3/20
تعداد بازدید: 1783