بازدید کل: 341825

بازدید امروز: 105

بازدید دیروز: 133

 
                                          469
 
ته هر چی زهر دکرته مه واخورته             ولی خداوندی مه ده هادارته
اشون دو سی انگار کندی بمی یه           مه دل دردی دوا ده مر بیارته
 
                                          470
 
دونیا دکل هجه تموم نبونده                  نِه دل بیخوتی هشکین ره نشونده
هم دل و هم زبونده خاره زونده              نُه کی یه عه نزوندی مه واشونده
 
                                          471
 
امشه کیی چله ده فو نکرین                هو چو مه ره شروا شَتو نکرین
نه  رشونه جگادره خا هچین                 تُریکی یی دله حق هو نکرین
 
                                          472
 
ویمری دد دینده مه هر دو لتو                مه تن ده دمالن ما ما یی وُه وو
مه دل ده چه کری نِمو بر اینده              پلنگونی لیر و کوتری یا هو
 
                                          473
 
خا جلوی آدمون ده هانرین                   دنبال سر تین مالون ده دَخو ی نین
اگر بنَکرا انون برسین                          همین درین جگا دخیل دبندین
 
                                          474          
 
شُونده رو هجنی خو نداندی                 یکه کرکی مچی غذا نخوندی
اگر مرتون مه ره ایراد نگیرن                   مه یاری کیی دم زونه ژنن
 
                                           475
 
مرتونی حرف ده هشکین ره نواندی         هجه بیخوتی پیچ پیچو نکندی
مه رفقون ده مه دایم بواته                      ته چکه مه چکه مو خوش نداندی
 
                                          476
 
مه چشی اسوره پینده مروری                 جا سه وابی یه مه چشی هداری
دونیا ده سل وگینده جا ده بنده               اگر امشه دگیری و بواری
 
                                           477
 
هشکین ره مه خوش مت واژی نکرته         یون نوون ره مه بارخونه نبرته
اشتون ره ده بگرته وو بشویی                   اگر چیزی دارته مه سر وسرته
 
                                           478
 
ادر ببرمی یی بُرمه ببی یی                 اسبی بُه یی ولی سُرمه ببی یی
ادر بر بی ژی یی دونیایی دله               راستی راستی هچین قُرمه ببی یی
 
                                           479
 
په بین بشون رابند لاولو بشُرون            ادر جا هم جین جی وون ره نتُرون
بواژون و بخویه یون ولیکن                     ادر یون نوونی دل ده نخورون
 
                                          480
 
پسون ده سینه کرته کی ره شونده       ادر پسونی پول ده کی ره بنده
نه ور نرنده وو خونده وو خونده               تو هر چی هاکره آدم نبونده
 

تاریخ ارسال: 1391/3/20
تعداد بازدید: 1697