بازدید کل: 336146

بازدید امروز: 79

بازدید دیروز: 189

 
                                          481
 
ته طامی دله یی چکو ببی یی             کلیز دومو بُه یی وکو ببی یی
ادر بمه بشُه سال و زمونه                   سری پیری یکه حکو ببی یی
 
                                          482
 
جوون بُیی عه کم کم پیر ببی یی           وشون بُیی الونده سیر ببی یی
هر چی ده بلتی عه ویر واکندی              یون ویمری یی دست ذلیر ببی یی
 
                                          483
 
مه دل بترکه عه هُوچو نواندی               اشتون درد ده دلی دله هاداندی
تو یکه نا ترنگی مو سرنده                    عه یون شولی بازی مو خوش نداندی
 
                                          483
 
مه چشو یاله خون لته دسرته                 مه گل چشی گلون ده وِی ببرته
جا جین جی وون خاطر ویمر ببی یون        یون وری عاشخی هچین وسرته
 
                                          484
 
ببر می یی مه نی نی خون ببی یه         بقلی تاریخی جیحون ببی یه
هر چی هم زندگی گرون ببی یه             آدمونی قیمت ارزون ببی یه
 
                                          485
 
کِرد بسی هامی که هم پشرونی           شاه خوار می که هم خاکون و مرونی
جا پونصی حرف وشتر بلد نبی یون          اربونی نه زمون و نه دورونی
 
                                          486
 
تو هر چی بوینه عه جاده زوندی             ولی هجنی مرتون رو نیاندی
با یون حرفا تو هسته شاهی ایمون         ولی عه ته کل  انگشتو نبوندی
 
                                          487
 
ته دور ده بگرته مه گلی آلو                  بیرو الون بشون اَو تو پاپا لو
کس کاتونی وری صب تا نمسر             نوون جه هاکرون موشا دوکالو
 
                                          488
 
مه دل صب تا نمسر چنگ ژننده             کس کس کاتونی وری ونگ ژننده
مه دیده یی جلو ده رنگ ژننده               کاتون وری مه بر ده سنگ ژننده
 
                                           489
 
پییز وقتی درین کویر ره شونین              هشکین اشتون پس ده جوا واکنین
یکه پلو مال ده اشتونی زونین                چکنه آدمون ده ویر هادارین
 
                                          490
 
کته یی سر رشک و اسپز دسرتن         نزوندی عه پینده آخر چه کرتن
دوا بژه تمومی له لویژ ده                      امست هچین وانن انون وسرتن
 
                                          491
 
قیل نهاره نزون یا وقتی چاشته                 ادکی یونجه ده اشته بتاشته
هچین هشکین ره هو چو ونا هاشته          اشتون کفت ده مه اشتره برکاشته
 
                                          492
 
هم مری هُوُته مه ره پش شوال          شوی نه  سر دوُته اسبی مدخال
مس آدمونی وری ژنندی بال               اما مه دل نواژه پیندَه غلبال

تاریخ ارسال: 1391/3/20
تعداد بازدید: 1708