بازدید کل: 336149

بازدید امروز: 82

بازدید دیروز: 189

                                          493
 
هم شُوچره قدیم نخُو برین به                  هم بخُسه جگا خُلی زمین به
هم کارخونه پش و چَر و چرین به              یون دونیا هم نظر ده و سمین به
 
                                          494
 
هم همسِی دوُته قَوِه وو پستک           مه ره بیخوتره ژننده چشمک
نِه یاله مد بوات ته چشی بلا                مه اُستو ند بوات بشه پدر سک
 
                                          495
 
امستی بکالته نخو و مرجو                   مه بذ بختی بمه یکه دسته خو
نماشونی عه تا سر صاب ببی یی         نه مه نخو بمونِه نه مه مرجو
 
                                          496
 
امشه مه پسون ده سلی ببرته             خا نزونین مه ده چه کار بسرته
مه یار بمی یَه وو سُه خوی دله             مه کشون ده نخو مووژدکرته
 
                                          497
 
ته انگشد یم طلا ده عه بگردی               ته سری سر گیرا ده عه بگردی
ته سفره یی شرواده عه بگردی             ته دستی چو کچا ده عه بگر دی
 
                                          498
 
مه خاره چش امشه تُریک وابی یه         یون یاله ره مه ره بریک وابی یه
ادر مه چشی اسوره برته                     مه بشکه وه تلُه آنتیک ببی یه
 
                                          499
 
اگر چه مه بسوته دل خُلی یه               ته کرمیکی مه ده آتش بژی یه
اگر چه مه ته خاطر جون بدی یه            اما هجه ته قبولی نبی یه
 
                                          500
 
مه دل ته خاره دُت ره خلی شونده        دونیا به کامی ته هجه نبونده
اگر چه شو و روژ تقلا کنده                    ته یون کارمو مه چش وُه ونا خوندهُ
 
                                          501
 
عُرسَک موشو وو تُستِه وو گریژدوم         لُه بر اینن نمسر و نمشون
منقال یکه جگا ده دکنن زوم                  وای به خالی مرجو وو جو وو گنوم
 
                                          502
 
ایزی عه بشویی بچینی کولک              نِه دله بر بمه ول دوم دیمبلک
هوای ترا دگه یال یاله تیرک                  همی نوون جنی دُو سِه مه کلک
 
                                          503
 
نزوندی چه سوتک گندی بوی اینده         نِه دوی دره یون دونیا ده وگینده
وتیین هجنی آتش نگیره                       مه دل لمه یی وری خونده سینده
 
                                          504
 
مه په چمشی دله ببی یه لِه              مه زنبوری ببی یه موشی چله
اشته هاکرته کاره چیچ بواژی              نزوندی عه کی مو هاکری گله
 

تاریخ ارسال: 1391/3/20
تعداد بازدید: 1831