بازدید کل: 336147

بازدید امروز: 80

بازدید دیروز: 189

 
                                          505
 
قالی بُه یی ولی پلاس ببی یی            مرتون دله عه آس و پاس ببی یی
مه جوونی بشُه وو سری پیری              نُه گلی وری کچه لاس ببی یی
 
                                          506
 
اگر عه بسوتی مه دوی کشویه            مه لاولو وونی تون و پوی کشویه
مرتون ده بواژین اگر خا نظر                  عه پیر نی یی مه سری موی کشویه
 
                                          507
 
دبی یون حرف می ژِه عه وو مه همسه          تو پیدا ببی یه هم کیی برکه
ته دیم وگاردنه مه چش بترسه                     مه چش ته چش گنه مه دل بتر که
 
                                          508
 
عه بی یی زرگر و یکه الگن داز                ته سر بلین دبه یکه غرن غاز
زرگر ده مه بوات مه خاره یار ره               غرن غازی وری گل بندو بساز
 
                                          509
 
بیخوت بیخوت مه ده اینده گول گولو          مه تن ده دنسته تنگس و تلو
مه زخمی هُو بهته وُه یی دله                  نِه سر ده دبندین پندیرک کولو
 
                                          510
 
هم کنوم امستی جا واش ببی یه          زمین بی وُه یی مون قاش قاش ببی یه
مه شانس وگردی یه مه چشی دله       هم یاله لنگری پر پاش ببی یه
 
                                          511
 
پیاده ره سرتی بشویی تا جاش           مه کاب په ده وتی ببی یه قاش قاش
ادر عه خسته یی ته چشی بلا            مه دلی خاطری مه کفت ده برکاش
 
                                          512
 
آرو به بعد عه خامون جنگ نداندی            هچین خسته ببی یی هنگ نداندی
هر چی بکنین مه ره ینگ هاکرین             عه پیر ببی یی خاره ینگ نداندی
 
                                          513
 
نزوندی کشویه هم بونی سُله             بشکه هم بونی سردی وویی پله
مه کار جا درهم و بر هم ببی یه           نزوندی عه کی کو هاکری گله
 
                                          514
 
دو شه نعش بیارته هم ده یی شارا         درسته فلکه ببی یه غوغا
مرتون دسته دسته شونن تماشا            مه رِم ره واکرین خاچشی بلا
 
                                          515
 
ویمرونی وری هم کول ببی یه              هم تسمه یی سری مزغول ببی یه
یکه جگا دکل تکون نخونده                    مرتون دله یکه داوول ببی یه
 
                                          516
 
اربونی قدیمی ویره یی قُرمه               هم ژیر وارونده بُه پلاس و لمه
وقتی نه زمونی خیال سرنده               آدم پینده بنره وو ببرمه
 

تاریخ ارسال: 1391/3/20
تعداد بازدید: 2004