بازدید کل: 336143

بازدید امروز: 76

بازدید دیروز: 189

 
                                          517
 
زمستون ره فنر و قفت هگیرین            دوشه چلک چله ره نفت هگیرین
جاونون مو واجب تر اولی پییز               بشین کویر پسون ره چفت هگیرین
 
                                          518
 
نزوندی تو ادر قمیش چه اینده                 عه دیم ته ایندی وو تو بوریژ نده
آخر تو شونده و مه ده وهانده                  کنغدونی وری مد اربیژنده
 
                                          519
 
مرتونی واکرته  ده تا نکرین                  اگر جاونون هاکرته خا نکرین
مرتونی کو انون یخدونی دله                جُل گره بستی وو ده وا نگرین
 
                                          520
 
مه جاجم ره هگی دبیت و ململ              نه میون ده دکه نُه سوزه مخمل
عروسی یی لایه هر چی بکنده               نِه ده خاره دژن ته بلا مه دل
 
                                          521
 
هم مری بپته پیشین ره غَلِه                جما بی یون دوری هم خاک و بره
هم می واندا تو کو طاقت بیارین            به یه یه کاری سر ترا خا پشه
 
                                          522
 
لیوکی حمیر ره تُشمیر نداندی              نِه ده کی ره ببرته ویر نداندی
مه نظر امشه یون تندوری دله               غیر از کلوچ و کال فتیر نداندی
 
                                          523
 
ای غم  غولی وری مه سر چه  سر ته      اندرو تو بد آدم مو دسرته
وانن هم دهی دله تد بر بکرته                  یون دونیا یی ویر ده  ته  سر آورته
 
                                          524
 
کتی وو ده وتی ماتی ببر ته                 پسی چُرن دون ده نه وِه دکرته
نه ده تارکننده پینده درقین                  واندی نکره وانده مه چه کرته
 
                                          525
 
پیری د وتی مه عسکه پوک ببی یه          مه لُوشه کوکی زری چوک ببی یه
عه بمرتی ولی یون تاژه گی ها               به جایی اَله سنگ بلوک ببی یه
 
                                          526
 
نسوم و خور دیم ده جا ورف بگرته         انی بعد از پیشین وارش دگرته
بنا بیه هچین وارش نه یه یه                 یون نعمت ده هم خدامو هگرته
 
                                          527
 
نه صورت ده وتی چه مردنی یه                قمبار بازی کنده انی انی یه
اشتون مال و پس و که و خون بون ده        عاشخ موچی ی دله دوازنی یه
 
                                          528
 
هم مری مستنه یی شوی هاکرته         هژده ساله کته یی نید ببرته
مر تون نی پشتی سر وانن البدا             یون پیره پلنگی روا بگرته
 

تاریخ ارسال: 1391/3/22
تعداد بازدید: 1831