بازدید کل: 336149

بازدید امروز: 82

بازدید دیروز: 189

 
                                          529
 
تعبه ی دله بگرته هم جگا ده                بگرته یکه تایی طاق نما ده
اشتون سر ده ژنندا میردون دله            هماردنه اشتون دستی طلا ده
 
                                          530
 
وُره ده ببرین کولک دکرین                   لاولوده ببرین   پینک دکرین
اگر خدایی خا  ره ها بواته                    فقیر ره شَت یکه لیوک دکریه
 
                                          531
 
چله ده کورو کرته کی ره شونده             یکه تایی نسته کی غم ده خونده
نمشون دکلو که بر نیه یه                      شاه بمرته ساله مگر نزونده
 
                                          532
 
مه سربلین نسته مه خاره پیره             وانده طامی دله د دکرین زیره
شوم ده بخورین و دعا هاکرین               خا ره ببو نه دونیایی ذخیره
 
                                          533
 
مه پوری امستی قرار بدی یه               مه دل ده راس راستی نخار بدی یه
یکه کرسی کلبون خلی وابی یه           ببر مه تن امست مه کار ببی یه
 
                                          534
 
سحر په بین خدا خدا هاکرین               اشتون و هم درد ده دوا هاکرین
اگر خدا ده چش بدب ایشا لله               هم ایرونی وون ره دعا هاکرین
 
                                          535
 
نزونین خا مه ده چه کار بسرته              نه کس کاتونی مد ره بر ببرته
مه دل ونه رینده خا ره بواژی                  یون دونیایی مه دل ده مشت هاکرته
 
                                          536
 
خدایا کی بونده با هردو نی نی           ته ریی سر بنری گل    بچینی
یکه جوری ببو دونیا یی دله                 هر جه تا چش وا که ته ده بوینی
 
                                          537
 
تو کو همه جگا مه یارو غاره                هم ره خلی خاره پروردیگاره
خدا وندا هم دل مو کار نداره               یون دونیا یی ویر ده هم سر نیاره
 
                                          538
 
خداوندا قسم بر صبح و پیشین            قسم بر مصطفی وو آلی یاسین
خا کار ده هر جوری یه ره ووننده           اگر مولا علی ده گال بده یین
 
                                          539
 
گاهی درد و گاهی دوا ببی یی            گاهی زمین و گاه هوا ببی یی
ادر سجر سجیر مه سر بمی یه            راس راستی عه هوردنگیشا ببی یی
 
                                          540
 
یون مرکیین خلی بی رگ وابی یه           مرتون دله هچین نه تک وابی یه
هشکین نه ده آدم حساب نکنن              یون خاطری مه دل خئنک وا بی یه

تاریخ ارسال: 1391/3/22
تعداد بازدید: 1854