بازدید کل: 341825

بازدید امروز: 105

بازدید دیروز: 133

 
                                          541
 
هم دونیا ببی یه یون دیم و نه دیم           نه ای قرون بمونه نه دوشُی نیم
جا عتیقه ببه پیدا نبونده                         نه قدیمی قلف و نه بری کلیم
 
                                          542            
 
وُه واخور رین ولی خلی لوله کو              تا درد ونه گیره خا دل و وکو
اگر خا چوونی پرهیز هاکرین                  سری پیری دلی نبونین حکو
 
                                          543
 
آسبه نوی زمین ده گُو ژنندی             کویری تک ده دری چو ژنندی
جا کیی دنو خُتن و عه دایم                شی مورجاوو یی وری دو ژنندی
 
                                          544
 
مه دل ده مم هگرته کی ره شونده          مگر مه دلی درد ده تو نزونده
عه هر چی هاکندی ته دلی پندی            تو هجنی ممو راضی نبونده
 
                                          545
 
خدایی مه ده مال و که ندی یه              فلجی وری دست و په ندی یه
مه دلی بر اگر چه وایه اما                     غیر از خدا هشکین ده ره ندی یه
 
                                          546
 
نه زخم ده مه خلی دل گوش واکرته        بعضی آدمونی هم بوی ببرته
اگر غلط نکری عه مه نظر                       مرکیینی خونی چره دسرته
 
                                          547
 
جوونی شونده ووآخر پیری یه              گاهی وشونی وو گاهی سیری یه
دکلو یون دونیا ره غم نخورین               هم آرو وو صبای همین  وری یه
 
                                          548
 
یون سال و مُه دره اینده وو شونده            نه مال و جاه خلی به درد نخونده
یون دونیایی دله هر چی ویننده                هو چو مثلی امنیتی نبونده
 
                                          549
 
مه خُو میدی مه شعر جا چاب ببی یه       مه گل آخر سری گلاب ببی یه
دوبیتی یی کو مه خاره بواته                   شکری خدا یکه کتاب ببی یه
 
                                         550
 
پسون ده هر وقتی شمار هاکنده             خدایی هاده وه ده چش وی ننده
اگر تو کو فقیرون ده وتیه                          جا دوازنن و  تو یکه بنده
 
                                          551
 
نزوندی کی یه دره مه ده بنده                 دونیایی چشی سر مد هو چیننده
اگر یونی کو مه بدی یه امشه                  هم جاونونی چله ده سو هاکنده
 
                                          552
 
خداوندی ممو چه کار هاکرته                چه جوری ببی یه مد ویر واکرته
خدا زونده یون هفتا هشتا سالی          مرتون ده هجنی ره بر نبرته
 

تاریخ ارسال: 1391/3/22
تعداد بازدید: 2097