بازدید کل: 347924

بازدید امروز: 167

بازدید دیروز: 226

 
                                          553
 
مالی دونیا انگار خا تنی لیمه                  آتش هرچی کو بو آخر کلیمه
قدیمی کوچه وو یال یال سرین بر            هر چی ده وتیندی یون دیم نه دیمه
 
                                          554
 
کی یه دره هم بر ده بر ژننده              انی نُه نمی یه مه چش پرنده
نه بر ده واکرین مه دل بترکه               هچین مه ره بد تر از این نبونده
 
                                          555
 
اگر هوچو نداندی غم نداندی                 اگر داندی فعلا یون دم نداندی
اگر زیاد تر از جاونونی نی یی                شکری خدا هشکین مو کم نداندی
 
                                          556
 
مه دل خوانده هشکینی دل نلرزه         خدا مه دشمنون مو ونه گرده
مه دل ونه رینده دکل بواژی                  مه چش دله حسودی دل بترکه
 
                                          557
 
مرتون مه غم و غصه ده نخونن             مه ده چه کار بسری یه نزونن
الهی یون دونیا ده کوفه ببو                  هجه شوندی هشکین مه یار نبونن
 
                                          558
 
مه چشی خون نه یاله طشت ببی یه      مه که وو زندگی پلشت ببی یه
ادر مه ره نفرین ناله هاکرته                    اشون دو سین مه کره مشت هابی یه
 
                                          559
 
هم فیفه امستی باله ببی یه              هم برکه وو جا چال چاله ببی یه
ادر نه غم و غصه ده بخورته                 مه کره یی گره یاله ببی یه
 
                                          560
 
امشه چیچه مه دل ده وم بگرته              هم کیی دار دیفار ده غم بگرته
مه دل ده سر بدی یه دره شونده            مه غمی نه ده دستی کم بدی یه
 
                                          561
 
مه دل مه غم ده خلی خلی پانده           انی هوچو نبی یه نه ره دانده
برمه خلی خلی مه ده واکنده                 مه چش مه دلی چم و چارده زونده
 
                                          562
 
اربونی سه جُوی دله یی توپا               ترفه وو دونه و وآرشه وو نیم وا
کلی خولنجه وو نه وری دیگی              نه کونه فهره وو دونه وو کلوا
 
                                          563
 
چله ده کو رو کرته کی ره شونده            یکه تایی نسته کی غم ده خونده
درم شوره یون دونیا غم نخوره                شا ه بمرته ساله مگر نزونده
 
                                          564
 
اشون تا صب نختی تو نمی یه              بیخو تره ممو جوا وابی یه
مرتون مه ره خبر آونن وانن                    تو پیر به بی یه وو خلی بشکی یه
 

تاریخ ارسال: 1391/3/22
تعداد بازدید: 1985