بازدید کل: 336138

بازدید امروز: 71

بازدید دیروز: 189

                                          565
 
دونیا یی ویر اگر مه سر به یه یه          غم و غصه با چشی تر به یه یه
اگر هر جه نه ده بوینی واندی              بشه ته کره گره بر به یه یه
 
                                          566
 
واندی هو چو بخُه واندا نه پینده            هر چی واندی نه واندا بنه شینده
نی ده چه کار بسری یه نزوندی           واندا مه دل همیشه کولار اینده
 
                                          567
 
هچین هشکین گیوه ده رخ ندی نن        هجنی نشونن هجنی نی نن
اگر جا تشونی هشکین بمرن                 نه اسبی مسباده ده سر نگی نن
 
                                          568
 
مه طام امشه خلی اهر بشویه                    مه شویی قهر هاکرته بر بشویه
مه کم شانسی دوتی مه چشی دله           مه شت آتشی سر جا سر بشویه
 
                                          569
 
اشون نقافلکی دله واشویی               انگار کنده یون دیم نه دیم ببی یی
نستی تا سحر با برمه زاری                بعد از سحر هچین نزون که شویی
 
                                          570
 
عه کسونو به یی یاله ببی یی               مه ده وتی نوی ساله ببی یی
تو چش واکه وتی مه چشی دله             ته آتش مو عه جزغاله ببی یی
 
                                          571
 
گیژ گیژو یی وری مه سر بچرخه            مه سر بچرخه وو مه دل بلرزه
یکه تا یی ادر مه روژ ده بشمرت            کویری تک دله مه دل بترکه
 
                                          572
 
مه پسونی امشه شاکر بدی یه           کویی دله صدا ده سر بدی یه
مه دلو مشت هابی یه یکه تا یی          چُوی وری نه خاک ده بر بدی یه
 
                                          573
 
عاشق بازی حساب کتاب ندانده                   نه کار و بار دکل حساب ندانده
یون عاشقی چیچه هشکین نه حرف ده        ممو خبر گینده جواب ندانده
 
                                          574
 
نمشون صب ببه وو خورو درمه                 نزوندی مه حمیر ورمه ونرمه
دونیایی دست ادر اشتون ده بخورت         مه چش ببرمه وو مه دل بترکه
 
                                          575
 
درسته زندگی مه چش ببرمه                سُله یی وه یه مه چشی اسوره
بواژین مه خدایی مهربون ده                  ادر تد گال بده مه کره درمه
 
                                          576
 
اسبناغ و شنبیله وو وتره                      می خُه انگار می خه هم یکه وره
پوشتنا وو یوز و چیکو وو خرما                 یون ها بُه هم زمستونی شوچره
 

تاریخ ارسال: 1391/3/22
تعداد بازدید: 1894