بازدید کل: 347917

بازدید امروز: 160

بازدید دیروز: 226

 
                                           589
 
گلی محمدی ته ره چینندی                 گدا بوندی ته ره یی سر نرندی
اگر وه یی وری ممو بوریژه                    ته همره آهویی وری وزندی
 
                                          590
 
کافر قلی مه ره آسنک وانده                ا لله صُفه یی کوه مه دل ده بنده
چیک چیک لوبارو وو رابند و در بند          نه هوا مرده ده زنده واکنده
 
                                          591
 
هم ده ره همیشه مه دل نخاره             نزوندی انجو مون چیچ مه ده کاره
زمستون و پییزه یا توستون                    هر فصلی به یه یه مه ره  وی یاره
 
                                          592     
 
وی یاره وو دارو بژه جوونه                    خیل خون بشوین و ده خون بمونه
مه دل مه ده وانده در یون زمونه            فقیرون مو به بُه زونه به زونه
 
                                          593
 
مه آبروده کته یی ببرته                        سفره یی سر جاونون ده بر بکرته
وقتی غذایی سر لف لف ژننده              انگار کنده پسون ره واش دکرته
 
                                          594
 
کتی وو ده اشون پیچک نکرته              مه لاولو ده مه ره پینک نکرته
مشکون ده وته یین جنسک بگرته         یکه مُه یه نه ده نمک نکرته
 
                                          595
 
مه سفره یی نونی سیمک بژی یه         مه لاولو ده مه ره پینک بژی یه
مه کم شانسی وتی مه تاژه که ده        بون لرزه یی نِه ده ترک بژی یه
 
                                          596
 
بلا همه ترا مه ره وارنده                     یون زمین و زمون مه ره ترنده
مه جون مه لب برسی یه مه نظر         یون بد بختی مه گونا ده شرنده
 
                                          597
 
بلا همه ترا مه ره بمی یه                    مه روژ اذغالی وری سه وابی یه
یون دونیایی مه ده خا چشی دله          نُه لَمِه یی وری مالش بدی یه
 
                                          598
 
امشه مه آل چه خشک و توتی یا یه           هر کاری هاکندی مه ده جفا یه
مه چشوسُله وو مه سر هوایه                   مه کار و کاسبی خدا خدا یه
 
                                          599
 
اشتون ده بیخوتی هُو چو چه کنده            اشتون آبروده چیچ ره تو بنده
مرده یی گوشت ده اگر دوست ندانده       مرتونی پشتی سر غیبت چه کنده
 
                                          600
 
هرازی وه امست فخون چه کنده           اشتُر با بار و اسب و گُو ده بنده
وقتی دریا رسنده نه کشونده               انگار کنده یون دریا نه ده خونده
 

تاریخ ارسال: 1391/3/22
تعداد بازدید: 2443